منوی محصولات


لیست قیمت موتور پمپ واکسون VACKSON

قیمت ریال

ساخت

اینچ   

مدل

شرح کالا

ردیف

5/280/000

چین

2

RBP-205

موتور پمپ  طرح  روبین  بنزینی     واکسون

1

5/610/000

چین

3

RBP-305

موتور پمپ  طرح  روبین  بنزینی     واکسون

2

5/940/000

چین

2

WP20K-R

موتور پمپ  طرح  روبین  بنزینی ونفت    واکسون

3

6/320/000

چین

3

WP30-KR

موتور پمپ  طرح  روبین  بنزینی و نفت    واکسون

4

11/000/000

ژاپن

2

SE-50X

موتور پمپ   بنزینی   روبین کوشین

5

13/200/000

ژاپن

3

SE-80X

موتور پمپ   بنزینی   روبین کوشین

6

13/200/000

ژاپن

2

SE-50K

موتور پمپ   نفت - بنزین   روبین کوشین

7

14/850/000

ژاپن

3

SE-80K

موتور پمپ   نفت - بنزین    روبین کوشین

8

8/250/000

ژاپن

2

SEV-50X

موتور پمپ     بنزینی     کوشین کوشین

9

9/350/000

ژاپن

3

SEV-80X

موتور پمپ     بنزینی     کوشین کوشین

10

10/780/000

چین

2

KDP-20

موتور پمپ      دیزل    کاما

11

13/200/000

چین

3

KDP-30

موتور پمپ      دیزل    کاما

12

11/770/000

چین

2

KM-20DP

موتور پمپ      دیزل    کینگ مکث

13

12/650/000

چین

3

KM30DP

موتور پمپ      دیزل    کینگ مکث

14

 


صفحه از