منوی محصولات


لیست قیمت ست کنترول واکسون

قیمت (ریال)

ساخت

ارتفاع (متر)

مدل

شرح کالا

ردیف

1/870/000

ایتالیا

40 M

IP05M

الکتروپمپ 0.5 اسب    اصل ایتالیا     سیتی

1

4/070/000

ایتالیا

52

IC100MH

الکتروپمپ 1 اسب بشقابی اصل ایتالیا    سیتی

2

4/510/000

ایتالیا

60

JS10M

الکتروپمپ 1 اسب جتی اصل ایتالیا    سیتی

3

605/000

چین

42

MKP60

الکتروپمپ 0.5 اسب سیم پیچی لومینیوم  ماکس

4

605/000

چین

40

KF/0

الکتروپمپ 0.5 اسب    سیم پیچی لومینیوم  گریت

5

825/000

چین

40

QB60

الکتروپمپ 0.5 اسب    سیم پیچی مس  گریت

6

825/000

چین

40

PKM60

الکتروپمپ 0.5 اسب    سیم پیچی مس  کاپیتان

7

1/045/000

چین

40

VKM60

الکتروپمپ 0.5 اسب    سیم پیچی مس  واکسون

8

1/210/000

چین

52

CPM158

الکتروپمپ 1 اسب بشقابی سیمپیچی المینیوم  ماکس

9

1/590/000

چین

52

CPM158

kmcالکتروپمپ 1 اسب بشقابی سیمپیچی المینیوم  

10

1/980/000

چین

52

CPM158

  الکتروپمپ 1 اسب بشقابی سیمپیچی مس کاپیتان

11

2/420/000

چین

52

VKM158

الکتروپمپ 1 اسب بشقابی سیمپیچی مس واکسون

12

2/090/000

چین

60

JET-100B

الکتروپمپ 1 اسب جتی سیمپیچی مس گریت

13

2/530/000

چین

60

VKM 10M

الکتروپمپ 1 اسب جتی سیمپیچی مس واکسون

14

2/090/000

چین

60

JET-100L

الکتروپمپ 1 اسب جتی سیمپیچی مس کاپیتان

15

560/000

چین

--

VPC-10

ست کنترول ساده آبی و طوسی رنگ         واکسون

16

638/000

چین

--

VPC-80

ست کنترول درجه دار زردو آبی              واکسون

17

572/000

چین

--

VPC-30A

ست کنترول درجه دار و کابل دار زرد و آبی  واکسون

18

825/000

چین

--

VPC-100

ست کنترول دیجیتال سبز رنگ ارتفاع بالا  واکسون

19


صفحه از