منوی محصولات


لیست قیمت کفکش گریت

قیمت (ریال)

ساخت

ارتفاع(متر)

مدل

شرح کالا

ردیف

1/650/000

چین

17

QDX-1/5-17

کفکش  17 متری 1   اینچ ساده       گریت

1

1/750/000

چین

17

QDX-1/5-17F

کفکش  17 متری 1   اینچ فلوتر       گریت

2

2/420/000

چین

32

QDX-1/5-32

کفکش  32 متری 1   اینچ ساده       گریت

3

2/520/000

چین

32

QDX-1/5-32F

کفکش  32 متری 1   اینچ فلوتر       گریت

4

1/650/000

چین

17

QDX-1/5-17

کفکش  17 متری 1   اینچ ساده       واکسون

5

1/750/000

چین

17

QDX-1/5-17F

کفکش  17 متری 1   اینچ فلوتر       واکسون

6

2/200/000

چین

25

QDX-1/5-25

کفکش  25 متری 1   اینچ ساده       واکسون

7

2/300/000

چین

25

QDX-1/5-25F

کفکش  25 متری 1   اینچ فلوتر       واکسون

8

2/300/000

چین

32

QDX-1/5-32

کفکش  32 متری 1   اینچ ساده       واکسون

9

2/400/000

چین

32

QDX-1/5-32F

کفکش  32 متری 1   اینچ فلوتر       واکسون

10

6/600/000

چین

65

VKSPA2-60F

کفکش  65 متری 1   اینچ فلوتر       واکسون

11

2/300/000

چین

16

QDX-10-16

کفکش  16 متری 2   اینچ ساده       واکسون

12

2/400/000

چین

16

QDX-10-16F

کفکش  16 متری 2   اینچ فلوتر       واکسون

13

6/600/000

چین

42

VKSPA-6-39F

کفکش  42 متری 2   اینچ فلوتر       واکسون

14

10/450/000

چین

78

VKSPA-4-2.2AF

کفکش  78 متری 2   اینچ فلوتر       واکسون

15

4/070/000

چین

22

VKSPA-750BF

کفکش  22 متری 3   اینچ فلوتر       واکسون

16

12/100/000

چین

44

VKS PS8-2.2

کفکش  44 متری 3   اینچ ساده       واکسون

17

6/600/000

چین

25

VKV-1500F-G

لجنکش 25 متر 2 اینچ فلوتر       واکسون

18

7/150/000

چین

12

VK1800DF-G

لجنکش 12 متر 3 اینچ فلوتر       واکسون

19

9/900/000

چین

20

VKV2200F-G

لجنکش 20 متر 3 اینچ فلوتر             واکسون

20

3/850/000

چین

65

RT 4SKM100

شناور 65 متر 1 اینچ ساده              واکسون

21


صفحه از