منوی محصولات


لیست قیمت علفتراش کینگ مکث KING MAX

قیمت ریال

ساخت

مدل

شرح

ردیف

3/300/000

چین

CG 430

علفتراش   دوشی                              واکسون

1

3/520/000

چین

CG 520

علفتراش   دوشی                               واکسون

2

4/620/000

چین

CGX 35

علفتراش   دوشی 4 زمانه                     واکسون

3

3/850/000

چین

CG 430RH

علفتراش   و برنج درو کن دوشی             واکسون

4

4/620/000

چین

BG 520CA

علفتراش   پشتی با لوازم اضافه                واکسون

5

3/520/000

چین

BG 430

علفتراش   پشتی                                 واکسون

6

5/720/000

چین

BG 431CA

علفتراش   پشتی 4 زمانه با لوازم اضافه        واکسون

7

3/740/000

چین

BG 520

علفتراش   پشتی                        واکسون

8

3/850/000

چین

CG 635

علفتراش   دوشی                        کینگ مکث

9

3/850/000

چین

CG 735

علفتراش   دوشی                        کینگ مکث

10

3/850/000

چین

CG 411

علفتراش   دوشی                        کینگ مکث

11

4/400/000

چین

BG 328

علفتراش   پشتی با لوازم اضافه         کینگ مکث

12

 


صفحه از