منوی محصولات


لیست قیمت بلند کاست سیرکولاتور

قیمت (ریال)

قدرت   HP

نوع مدار

مدل پمپ سیرکولاتور

ردیف

3/530/000

11/2

تکفاز

1/ S25 با سنسور حرارتی      

1

3/580/000

1/8

تکفاز

1-1/4/S25 با سنسور حرارتی      

2

4/920/000

1/6

تکفاز

11/2/HV با سنسور حرارتی      

3

4/920/000

1/6

تکفاز

2/HV با سنسور حرارتی      

4

6/300/000

1/3

تکفاز

11/2/AA با سنسور حرارتی      

5

6/300/000

½

تکفاز

               2/AA      با سنسور حرارتی      

6

7/990/000

¾

تکفاز

2/AA-3/4 با سنسور حرارتی      

7

7/490/000

1/3

تکفاز

21/2/S45 با سنسور حرارتی      

8

7/530/000

1/3

تکفاز

3-LD3 با سنسور حرارتی      

9

8/060/000

¾

تکفاز

3-PD37 با سنسور حرارتی      

10

9/300/000

1

سه فاز

3-PD/38

11

10/380/000

1

تکفاز

3-PD/38

12

14/220/000

1

تکفاز

2/A6

13

12/760/000

1

سه فاز

2/A6

14

15/580/000

1.5

تکفاز

2/A7

15

14/060/000

1.5

سه فاز

2/A7

16

16/660/000

2

تکفاز

3-PD/40

17

15/100/000

2

سه فاز

3-PD/40

18

15/950/000

1

تکفاز

 اتاترم 50-16

19

14/750/000

1

سه فاز

اتاترم 50-16

20

16/950/000

1.5

تکفاز

اتاترم 50-20

21

15/700/000

1.5

سه فاز

اتاترم 50-20

22

17/500/000

2

تکفاز

اتاترم 65-16

23

15/950/000

2

سه فاز

اتاترم 65-16

24

19/950/000

3

تکفاز

اتاترم 65-20

25

17/950/000

3

سه فاز

اتاترم 65-20

26

 


صفحه از