منوی محصولات


لسیت قیمت منبع اکوا سیستم AQUA SYSTEM ایتالیا

قیمت فروش

فشار  BAR 

مشخصات

ردیف

VRV

VRV

VRV

VRV

VRV

VRV

-

700/000

-

-

8

-

منبع تحت فشار 24 لیتری

1

-

1/500/000

-

-

10

-

منبع تحت فشار 35 لیتری

2

-

2/600/000

2/300/000

-

10

8

منبع تحت فشار 50 لیتری

3

-

2/800/000

2/500/000

-

10

8

منبع تحت فشار 60 لیتری

4

6/500/000

3/800/000

3/500/000

16

10

8

منبع تحت فشار 80 لیتری

5

8/000/000

4/800/000

4/200/000

16

10

8

منبع تحت فشار 100 لیتری

6

12/000/000

7/000/000

6/300/000

16

10

8

منبع تحت فشار 150 لیتری

7

14/000/000

8/400/000

-

16

10

8

منبع تحت فشار 200 لیتری

8

16/500/000

10/500/000

-

16

10

8

منبع تحت فشار 300 لیتری

9

26/000/000

16/000/000

-

16

10

8

منبع تحت فشار 500 لیتری

10

41/000/000

31/000/000

-

16

10

8

منبع تحت فشار 750 لیتری

11

60/000/000

48/000/000

-

16

10

8

منبع تحت فشار 1000 لیتری

12

 


صفحه از