منوی محصولات


لیست قیمت شناور چاهی سایر SAER ایتالیا

تیپ پمپ

نوع الکتروپمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

FS98C/9

الکترو پمپ شناور تک فاز

1

58

6

10/460/000

FS98C/12

الکترو پمپ شناور تک فاز

1.5

78

6

11/950/000

FS98C/17

الکترو پمپ شناور تک فاز

2

111

6

14/130/000

FS98C/17

الکترو پمپ شناور سه فاز

2

111

6

14/130/000

FS98C/24

الکترو پمپ شناور تک فاز

3

156

6

18/530/000

FS98C/24

الکترو پمپ شناور سه فاز

3

156

6

18/530/000

FS98D/11

الکترو پمپ شناور تک فاز

1.5

73.5

8

2

12/080/000

FS98D/15

الکترو پمپ شناور تک فاز

2

95

8

2

14/070/000

FS98D/15

الکترو پمپ شناور سه فاز

2

95

8

2

14/070/000

FS98D/22

الکترو پمپ شناور تک فاز

3

139

8

2

18/660/000

FS98D/22

الکترو پمپ شناور سه فاز

3

139

8

2

18/660/000

FS98E/7

الکترو پمپ شناور تک فاز

1.5

49

12

2

11/710/000

FS98E/9

الکترو پمپ شناور تک فاز

2

60

12

2

13/200/000

FS98E/9

الکترو پمپ شناور سه فاز

2

60

12

2

13/200/000

FS98E/11

الکترو پمپ شناور تک فاز

3

76.5

12

2

15/920/000

FS98E/11

الکترو پمپ شناور سه فاز

3

76.5

12

2

15/920/000

FS98E/13

الکترو پمپ شناور تک فاز

3

88

12

2

17/150/000

FS98E/13

الکترو پمپ شناور سه فاز

3

88

12

2

17/150/000

NS95A/17

الکترو پمپ شناور تک فاز

1

86

3.2

11/200/000

NS95A/24

الکترو پمپ شناور تک فاز

1.5

122

3.2

13/440/000

NS95A/40

الکترو پمپ شناور تک فاز

3

203

3.2

21/870/000

NS95A/40

الکترو پمپ شناور سه فاز

3

203

3.2

21/870/000

NS95DA/17

الکترو پمپ شناور سه فاز

4

111

11

2

19/910/000

NS95DA/24

الکترو پمپ شناور سه فاز

5.5

156

11

2

25/870/000

NS95DA/35

الکترو پمپ شناور سه فاز

7.5

228

11

2

31/820/000

NS95E/18

الکترو پمپ شناور سه فاز

5.5

94

20

2

27/370/000

NS95E/24

الکترو پمپ شناور سه فاز

7.5

125

20

2

32/340/000

NS95E/34

الکترو پمپ شناور سه فاز

10

177

20

2

44/770/000

NR152A/9

الکترو پمپ شناور سه فاز

7.5

144

18

3

48/510/000

NR152A/12

الکترو پمپ شناور سه فاز

10

192

18

3

57/230/000

NR152A/20

الکترو پمپ شناور سه فاز

15

320

18

3

72/140/000

NR152B/3

الکترو پمپ شناور تک فاز

3

46.5

26

3

24/650/000

NR152B/7

الکترو پمپ شناور سه فاز

7.5

110

26

3

48/510/000

NR152B/10

الکترو پمپ شناور سه فاز

10

160

26

3

53/480/000

NR152B/13

الکترو پمپ شناور سه فاز

15

205

26

3

59/430/000

NR152B/19

الکترو پمپ شناور سه فاز

20

323

26

3

79/590/000

NR152C/2

الکترو پمپ شناور تک فاز

4

31

45

3

26/130/000

NR152C/5

الکترو پمپ شناور سه فاز

10

70

45

3

54/720/000

NR152C/10

الکترو پمپ شناور سه فاز

20

150

45

3

68/410/000

NR152C/13

الکترو پمپ شناور سه فاز

25

205

45

3

79/590/000

NR152C/15

الکترو پمپ شناور سه فاز

30

220

45

3

89/570/000

NR152C/21

الکترو پمپ شناور سه فاز

40

332

45

3

106/950/000

NR152C/26

الکترو پمپ شناور سه فاز

50

410

45

3

136/800/000

NR152D/11

الکترو پمپ شناور سه فاز

25

174

56

3

73/380/000

NR152E/20

الکترو پمپ شناور سه فاز

50

366

64

3

130/590/000

 

 


صفحه از