منوی محصولات


لیست قیمت پمپ خانگی صنعتی سیلندر SEALAND ایتالیا

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

BASIC 50 M

پمپ آب محیطی تکفاز - پروانه برنجی

0.5

35

1.8

1

1

2/090/000

ONDINA 50 M

پمپ آب محیطی تکفاز - پروانه برنجی

0.5

37

2.1

1

1

2/640/000

K 100 M

پمپ آب بشقابی تکفاز - پروانه پلاستیکی

1

33

7.8

1

1

4/080/000

K 151 M

پمپ آب بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

1.5

41

9

1

8/080/000

JET 102 M

پمپ آب جتی تکفاز - پروانه پلاستیکی

1

49.5

3.6

1

1

4/330/000

BK 100 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

1

43.5

5.1

1

1

5/940/000

BK 150 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

1.5

48

9

1

8/700/000

BK 150 T

پمپ آب دو پروانه سه فاز - پروانه برنجی

1.5

48

9

1

8/500/000

BK 200 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

2

54.5

9

1

9/810/000

BK 200 T

پمپ آب دو پروانه سه فاز - پروانه برنجی

2

54.5

9

1

9/460/000

BK 300 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

3

60

9

1

13/120/000

BK 300 T

پمپ آب دو پروانه سه فاز - پروانه برنجی

3

60

9

1

10/480/000

 
 

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

BASIC 50 M

پمپ آب محیطی تکفاز - پروانه برنجی

0.5

35

1.8

1

1

2/090/000

ONDINA 50 M

پمپ آب محیطی تکفاز - پروانه برنجی

0.5

37

2.1

1

1

2/640/000

K 100 M

پمپ آب بشقابی تکفاز - پروانه پلاستیکی

1

33

7.8

1

1

4/080/000

K 151 M

پمپ آب بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

1.5

41

9

1

8/080/000

JET 102 M

پمپ آب جتی تکفاز - پروانه پلاستیکی

1

49.5

3.6

1

1

4/330/000

BK 100 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

1

43.5

5.1

1

1

5/940/000

BK 150 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

1.5

48

9

1

8/700/000

BK 150 T

پمپ آب دو پروانه سه فاز - پروانه برنجی

1.5

48

9

1

8/500/000

BK 200 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

2

54.5

9

1

9/810/000

BK 200 T

پمپ آب دو پروانه سه فاز - پروانه برنجی

2

54.5

9

1

9/460/000

BK 300 M

پمپ آب دو پروانه تکفاز - پروانه برنجی

3

60

9

1

13/120/000

BK 300 T

پمپ آب دو پروانه سه فاز - پروانه برنجی

3

60

9

1

10/480/000

 

 

 

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

JET 102 M

پمپ خودمکش جتی تکفاز – پروانه پلاستیکی

۱

۴۹٫۵

۳٫۶

۱

۱

۴/۳۳۰/۰۰۰

BASIC 50 M

پمپ محیطی تکفاز – پروانه برنجی

۰٫۵

۳۵

۱٫۸

۱

۱

۲/۰۹۰/۰۰۰

ONDINA 50 M

پمپ محیطی تکفاز – پروانه برنجی

۰٫۵

۳۷

۲٫۱

۱

۱

۲/۶۴۰/۰۰۰

K 100 M

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه پلاستیکی

۱

۳۳

۷٫۸

۱

۱

۴/۰۸۰/۰۰۰

K 151 M

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۴۱

۹

۱¼

۱

۸/۰۸۰/۰۰۰

K 400 T

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۴

۴۸٫۵

۱۸

۱½

۱¼

۱۵/۲۷۰/۰۰۰

K 550 T

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۵٫۵

۶۱

۱۸

۱½

۱¼

۱۵/۵۶۰/۰۰۰

KA 100 M

پمپ پروانه باز تکفاز – پروانه پلاستیکی

۱

۲۰

۱۸

۱½

۱½

۴/۷۲۰/۰۰۰

KP 100 M

پمپ ۲ اینچ تکفاز – پروانه پلاستیکی

۱

۱۳٫۵

۲۴

۲

۲

۴/۶۳۰/۰۰۰

KP 150 M

پمپ ۲ اینچ تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۲۱٫۷

۳۶

۲

۲

۷/۷۶۰/۰۰۰

KP 200 M

پمپ ۲ اینچ تکفاز – پروانه برنجی

۲

۲۴٫۳

۳۶

۲

۲

۸/۱۹۰/۰۰۰

KP 300 M

پمپ ۲ اینچ تکفاز – پروانه برنجی

۳

۲۹٫۵

۳۶

۲

۲

۱۰/۹۶۰/۰۰۰

KL 200 M

پمپ ۳ اینچ تکفاز – پروانه برنجی

۲

۱۴٫۹

۴۸

۳

۳

۱۰/۵۹۰/۰۰۰

KL 300 M

پمپ ۳ اینچ تکفاز – پروانه برنجی

۳

۱۷٫۱

۶۰

۳

۳

۱۲/۸۷۰/۰۰۰

KXL 400 T

پمپ ۴ اینچ سه فاز- پروانه برنجی

۴

۱۶٫۵

۹۶

۴

۴

۱۳/۸۱۰/۰۰۰

KXL 550 T

پمپ ۴ اینچ سه فاز- پروانه برنجی

۵٫۵

۲۰

۹۶

۴

۴

۱۵/۸۶۰/۰۰۰

BK 100 M

پمپ دو پروانه تکفاز – پروانه برنجی

۱

۴۳٫۵

۵٫۱

۱

۱

۵/۹۴۰/۰۰۰

BK 150 M

پمپ دو پروانه تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۴۸

۹

۱½

۱

۸/۷۰۰/۰۰۰

BK 150 T

پمپ دو پروانه سه فاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۴۸

۹

۱½

۱

۸/۵۰۰/۰۰۰

BK 200 M

پمپ دو پروانه تکفاز – پروانه برنجی

۲

۵۴٫۵

۹

۱½

۱

۹/۸۱۰/۰۰۰

BK 200 T

پمپ دو پروانه سه فاز – پروانه برنجی

۲

۵۴٫۵

۹

۱½

۱

۹/۴۶۰/۰۰۰

BK 300 M

پمپ دو پروانه تکفاز – پروانه برنجی

۳

۶۰

۹

۱½

۱

۱۳/۱۲۰/۰۰۰

BK 300 T

پمپ دو پروانه سه فاز – پروانه برنجی

۳

۶۰

۹

۱½

۱

۱۰/۴۸۰/۰۰۰

BK 400 T

پمپ دو پروانه سه فاز – پروانه برنجی

۴

۶۶

۱۳٫۲

۲

۱¼

۱۷/۹۱۰/۰۰۰

BK 550 T

پمپ دو پروانه سه فاز – پروانه برنجی

۵٫۵

%

       

 

 
 

 


صفحه از