منوی محصولات


لیست قیمت پمپ ابروان مدل وکائل wkl

تیپ پمپ

نوع پمپ

قیمت (ریال)

65-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-1

15,642,000

65-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-2

18,053,000

65-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-3

20,654,000

65-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-4

23,227,000

65-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-5

26,311,000

65-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-6

29,131,000

65-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-7

31,786,000

65-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-8

34,878,000

65-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-9

38,107,000

65-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-10

41,427,000

65-11

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-11

44,864,000

80-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-1

23,328,000

80-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-2

27,138,000

80-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-3

31,123,000

80-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-4

35,330,000

80-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-5

39,704,000

80-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-6

44,216,000

80-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-7

48,922,000

80-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-8

53,888,000

80-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-9

59,158,000

80-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-10

64,808,000

100-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-1

28,959,000

100-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-2

35,160,000

100-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-3

39,924,000

100-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-4

45,436,000

100-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-5

51,428,000

100-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-6

57,669,000

100-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-7

64,161,000

100-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-8

70,901,000

125-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-1

41,941,000

125-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-2

51,137,000

125-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-3

57,271,000

125-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-4

65,471,000

125-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-5

74,026,000

125-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-6

82,939,000

150-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-1

62,452,000

150-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-2

73,802,000

150-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-3

85,692,000

150-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-4

98,122,000

150-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-5

111,093,000

150-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-6

183,487,000

 

 


صفحه از