منوی محصولات


لیست قیمت پمپ لوارا لیست3 LOWARA

لیست قیمت سیرکولاتورهاي تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA ساخت ایتالیا

کاربرد : سیرکوله کردن آب داغ و سرد،سیستم تهویه، شستشو

قیمت
(ریال)

ورودی و خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(W)

مدل

2/866/000

1

2.8

4.2

27/32/35

TLC25-4

2/866/000

1

2.8

4.2

33/39/44

TLC25-4L

2/898/000

1

3.2

5.2

43/63/77

TLC25-5

2/987/000

1

3.2

6.2

43/65/80

TLC25-6L

2/987/000

1 ¼

3.2

6.2

43/65/80

TLC32-6L

3/332/000

1 ¼

3.9

7.1

54/76/89

TLC32-7L

8/797/000

1 ¼

8.4

8

260/270/286

TLCH32-8L

11/364/000

1 ¼

9.6

10

283/343/357

TLCH32-10L

15/452/000

1 ¼

9.6

12

285/372/400

TLCH32-12L

24/136/000

2

25

8.5

459/558/650/684

FLC50-8

28/193/000

2

25

9

497/600/719/800

FLC50-10

44/712/000

2

32.5

12.4

810/986/1176/1306

FLC50-13

34/589/000

2 ½

32.5

8.1

624/725/826/920

FLC65-10

37/901/000

2 ½

40

10.8

801/970/1159/1296

FLC65-12

 

لیست قیمت سیرکولاتورهای آب گرم (130C°  -10°C) پروانه استنلس استیل  316L مارک Lowara ساخت ایتالیا

کاربرد : سیرکوله کردن آب داغ و سرد ، سیستم تهویه ، شستشو

 قیمت به ریال

دهانه ورودي و خروجی 
 (mm)

حداکثر ارتفاع
 (m)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

قدرت
(hp)

قدرت
(kw)

مدل

18/971/000

40

5.8

10.5

0.33

0.25

FCE4 40-125/02

19/685/000

40

7.1

12

0.33

0.25

FCE4 40-160/02

20/089/000

40

8.9

12

0.5

0.37

FCE4 40-160/03

25/388/000

40

12.4

10.5

0.75

0.55

FCE4 40-200/05

26/226/000

40

15

12

1

0.75

FCE4 40-200/07

30/408/000

40

18.6

12

1.5

1.1

FCE4 40-250/11

19/530/000

50

6.2

21

0.33

0.25

FCE4 50-125/02

20/503/000

50

8

24

0.33

0.25

FCE4 50-125/03

27/510/000

50

11.4

24

1

0.75

FCE4 50-200/07

32/147/000

50

13.6

24

1.5

1.1

FCE4 50-200/11

34/237/000

50

17

30

2

1.5

FCE4 50-250/15

37/694/000

50

20.2

30

3

2.2

FCE4 50-250/22

22/459/000

65

6.7

39

0.75

0.55

FCE4 65-125/05

38/657/000

65

19

48

3

2.2

FCE4 65-250/22

39/692/000

65

21.4

48

4

3

FCE4 65-250/30

30/967/000

80

5.6

66

1

0.75

FCE4 80-125/07

41/244/000

80

15.8

72

4

3

FCE4 80-200/30

45/891/000

80

19.9

84

5.5

4

FCE4 80-250/40

57/163/000

80

23.2

90

7.5

5.5

FCE4 80-250/55

48/883/000

100

17

120

5.5

4

FCE4 100-250/40

57/163/000

100

20.5

150

7.5

5.5

FCE4 100-250/55

61/096/000

100

24

162

10

7.5

FCE4 100-250/75

21/776/000

50

20.5

36

2

1.5

FCE 50-125/15

21/031/000

40

21

17.1

1

0.75

FCEM 40-125/07

22/583/000

50

26

36

3

2.2

FCE 50-160/22

24/363/000

50

33

48

4

3

FCE 50-160/30

27/820/000

50

38

48

5.5

4

FCE 50-160/40

38/191/000

50

47

36

7.5

5.5

FCE 50-200/55

40/095/000

50

56

36

10

7.5

FCE 50-200/75

29/093/000

65

26.6

72

5.5

4

FCE 65-125/40

34/362/000

65

35.1

72

7.5

5.5

FCE 65-160/55

36/328/000

65

42.4

78

10

7.5

FCE 65-160/75

24/136/000

50

9.4

24

0.75

0.55

FCE 50-160/05

27/945/000

65

10.4

45

1.5

1.1

FCE 65-160/11

34/951/000

65

14.7

45

2

1.5

FCE 65-200/15

44/142/000

100

12.8

120

4

3

FCE4 100-200/30

17/729/000

40

22.6

22.5

1.5

1.1

FCE  40-125/11

18/816/000

40

27.3

24

2

1.5

FCE 40-160/15/A

19/188/000

40

35.3

24

3

2.2

FCE 40-160/22/A

31/681/000

40

51

21

5.5

4

FCE 40-200/40/P

 لیست قیمت الکتروپمپ هاي استیل سري SCUBA (اسکوبا) مارک Lowara ساخت ایتالیا

کاربرد : آبرسانی از طریق مخازن و چاههاي 6 اینچی

قیمت (ريال)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر   (m) ارتفاع

قدرت

مدل

ردیف

10/391/000

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC205CL27

1

10/764/000

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC205CL40

2

11/126/000

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205L27QSM

3

11/178/000

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205L40QSM

4

11/084/000

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205CGL27

5

11/066/000

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205CG L40

6

11/084/000

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC207CL27

7

11/385/000

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CL40

8

11/819/000

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC207L27QSM

9

12/316/000

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207L40QSM

10

11/819/000

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CQL27

11

12/109/000

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CGL40

12

11/498/000

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CL27

13

12/109/000

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CL40

14

12/544/000

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209L27QSM

15

13/144/000

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209L40QSM

16

12/544/000

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CGL27

17

13/248/000

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CGL40

18

12/461/000

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CL27

19

13/351/000

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CL40

20

13/558/000

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211L27QSM

21

13/972/000

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211L40QSM

22

13/216/000

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CGL27

23

13/972/000

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CGL40

24

10/567/000

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CL27

25

11/074/000

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CL40

26

11/302/000

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل  SC407L27QSM

27

11/902/000

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407L40QSM

28

11/302/000

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CGL27

29

12/000/000

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CGL40

30

11/364/000

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC409CL27

31

11/695/000

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CL40

32

12/078/000

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409L27QSM

33

12/109/000

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409L40QSM

34

12/078/000

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CGL27

35

12/213/000

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CGL40

36

11/788/000

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC411CL27

37

12/937/000

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411 CL40

38

12/802/000

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411L27QSM

39

13/455/000

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411L40QSM

40

12/834/000

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411CGL27

41

13/662/000

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411CGL40

42

لیست قیمت الکتروپمپهاي استنلس استیل GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا جهت چاه هاي 4 اینچ

کاربرد : آبرسانی، آبیاري، آتشنشانی

قیمت
(ریال)

دهانه
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

خازن مناسب

قدرت
(hp)

قدرت
(kw)

نوع ولتاژ برق

مدل

14/448/000

1 ¼

3

67

20

0.75

0.55

تک فاز

2GS05M

15/276/000

1 ¼

3

93

30

1

0.75

تک فاز

2GS07M

17/294/000

1 ¼

3

133

40

1.5

1.1

تک فاز

2GS11M

21/093/000

1 ¼

3

187

50

2

1.5

تک فاز

2GS15M

29/166/000

1 ¼

3

267

70

3

2.2

تک فاز

2GS22M

14/210/000

1 ¼

5.4

47

20

0.75

0.55

تک فاز

4GS05M

14/583/000

1 ¼

5.4

60

30

1

0.75

تک فاز

4GS07M

16/435/000

1 ¼

5.4

94

40

1.5

1.1

تک فاز

4GS11M

19/400/000

1 ¼

5.4

127

50

2

1.5

تک فاز

4GS15M

18/174/000

1 ¼

5.4

127

-

2

1.5

سه فاز

4GS15T

24/415/000

1 ¼

5.4

181

70

3

2.2

تک فاز

4GS22M

22/300/000

1 ¼

5.4

181

-

3

2.2

سه فاز

4GS22T

30/260/000

1 ¼

5.4

228

-

4

3

سه فاز

4GS30T

16/960/000

1 ¼

8

61

40

1.5

1.1

تک فاز

6GS11M

20/450/000

1 ¼

8

85

50

2

1.5

تک فاز

6GS15M

25/730/000

1 ¼

8

128

70

3

2.2

تک فاز

6GS22M

25/730/000

2

8

128

70

3

2.2

تک فاز

6GS22M

15/380/000

2

11

39

40

1.5

1.1

تک فاز

8GS11M

14/900/000

2

11

39

-

1.5

1.1

سه فاز

8GS11T

17/800/000

2

11

52

50

2

1.5

تک فاز

8GS15M

16/500/000

2

11

52

-

2

1.5

سه فاز

8GS15T

22/117/000

2

11

84

70

3

2.2

تک فاز

8GS22M

20/079/000

2

11

84

-

3

2.2

سه فاز

8GS22T

25/140/000

2

11

110

-

4

3

سه فاز

8GS30T

32/800/000

2

11

149

-

5.5

4

سه فاز

8GS40T

40/768/000

2

11

207

-

7.5

5.5

سه فاز

8GS55T

50/104/000

2

11

279

-

10

7.5

سه فاز

8GS75T

17/850/000

2

15

43

50

2

1.5

تک فاز

12GS15M

22/200/000

2

15

61

70

3

2.2

تک فاز

12GS22M

25/100/000

2

15

86

-

4

3

سه فاز

12GS30T

33/000/000

2

15

116

-

5.5

4

سه فاز

12GS40T

41/000/000

2

15

159

-

7.5

5.5

سه فاز

12GS55T

23/028/000

2

22

47

70

3

2.2

تک فاز

16GS22M

26/537/000

2

22

65

-

4

3

سه فاز

16GS30T

35/400/000

2

22

89

-

5.5

4

سه فاز

16GS40T

44/400/000

2

22

118

-

7.5

5.5

سه فاز

16GS55T

56/100/000

2

22

165

-

10

7.5

سه فاز

16GS75T

 

لیست قیمت الکتروپمپ های لجن کش سری DOMO مارک LOWARA ساخت ایتالیا (پروانه دو کاناله و Vortex)

 کاربرد : تخلیه زیرزمین ها، مخازن، چاه های منازل 

 قیمت به ریال

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثرآبدهی
(m³/h)

حداکثرارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ

مدل

9/900/000

1 ½

19.7

10.7

0.75

لجن کش تکفاز

DOMO 7

13/300/000

2

30

10.1

1

لجن کش تکفاز

DOMO 10

11/592/000

2

30

10.1

1

لجن کش تکفاز

DOMO 10T

17/180/000

2

36

12.7

1.5

لجن کش تکفاز

DOMO 15M

13/790/000

2

36

12.7

1.5

لجن کش تکفاز

DOMO 15T

16/000/000

2

42.2

14.8

2

لجن کش تکفاز

DOMO 20T

12/900/000

2

24

7.7

1

پروانهVortex - لجن کش سه فاز

DOMO10VXT

11/188/000

2

24

7.7

1

پروانهVortex - لجن کش سه فاز

DOMO10VX

16/600/000

2

27

9.1

1.5

پروانهVortex - لجن کش سه فاز

DOMO15VXT

13/390/000

2

27

9.1

1.5

پروانهVortex - لجن کش سه فاز

DOMO15VX

27/900/000

1

6.6

25

1.5

لجن کش خرد کن دار تکفاز

DOMO GRI 11

23/800/000

1

6.6

25

1.5

لجن کش خرد کن دار سه فاز

DOMO GRI 11 T

لیست قیمت الکترو پمپ های کف کش سری  DOC  مارک  LOWARA ساخت ایتالیا 

کاربرد : تخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن

 قیمت به ریال

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ

مدل

4/790/000

1 ¼

7.5

6.3

0.33

کف کش تک فاز

DOC 3

5/400/000

1 ¼

13.5

10.7

0.75

کف کش تک فاز

DOC 7

 لیست قیمت الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

کاربرد :  تخلیه آب انبار و پس آب، آبیاري

قیمت به ریال

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

نوع ولتاژ

قدرت
(hp)

مدل

16/200/000

1 ½

15

10.9

تک فاز

0.75

DIWA 05

17/600/000

1 ½

18

14

تک فاز

1

DIWA 07

20/200/000

1 ½

22.5

16.1

تک فاز

1.5

DIWA 11

15/580/000

1 ½

15

10.9

سه فاز

0.75

DIWA 05T

17/300/000

1 ½

22.5

16.1

سه فاز

1.5

DIWA 11T

19/800/000

1 ½

25.2

20.6

سه فاز

2

DIWA 15T

لیست قیمت الکتروپمپ های لجن کش سری DL مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 کاربرد : تخلیه فاضلاب و زمین های گل آلود 

 لیست قیمت الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

کاربرد : تخلیه آبهاي گل آلود به همراه خاك باتلاقی

قیمت به ریال

جنس پروانه

دهانه خروجی(اینچ)

حداکثر آبدهی(m³/h)

حداکثر ارتفاع(m)

نوع ولتاژ

قدرت(hp)

مدل

18/000/000

استیل 304

2

30

14.1

لجن کش سه فاز

1.5

DL 105

20/780/000

استیل 304

2

36

18.3

لجن کش سه فاز

1.5

DL 109

21/500/000

استیل 304

2

42

21.9

لجن کش سه فاز

2

DL 125

 

 

 

 

 

 

 

 

17/000/000

استیل + لاستیک نیتریل

1  ¼

16.8

22

کفکش تک فاز

1

DNM 120

20/200/000

استیل + لاستیک نیتریل

1  ¼

15

16.2

کفکش تک فاز

0.8

DNM 115

لیست قیمت بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA

قیمت به ریال

ارتفاع
 (m)

آبدهی
(L/min)

توان
(kw)

شرح

مدل

81,900,000

23-51

80-240

2 x 0.9

بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فاز

GTKS20/4HM9ZT

47,300,000

26-53

40-140

2 x 0.75

بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز

GMD20/2HM7T

57,800,000

23-51

80-240

2 x 0.9

بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز

GMD20/4HM9T

150/170/000

60-115

160-460

2x4

بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز

GMD20/SV809F40T

15/900/000

23-51

40-120

0.9

بوستر پمپ دور ثابت تک پمپه سه فاز

TKS/4HM9ZT


 


صفحه از