منوی محصولات


لیست قیمت پمپ ایکار ICAR

لیست قیمت پمپ های خانگی ایکار ICAR

پمپ های ایکار

قیمت

پمپ های ایکار

قیمت

جت ایکار جدید

1/740/000

بشقاب داتسون

1/440/000

بشقاب ایکارجدید

1/690/000

4s  سیرکولاتور

840/000

نیم ایکار

840/000

6s  سیرکولاتور

840/000

55 متری ایکار

1/340/000

8s  سیرکولاتور

1/890/000

2اسب 2پروانه ایکار

3/390/000

نیم طرح لوارا چینی

1/140/000

1/5 اسب2پروانه ایکار

3/190/000

جتی ایکار شفت استیل

1/790/000

1اسب 2پروانه ایکار

2/360/000

1/5 اسب 2 پروانه استیل

2/970/000

2اسب 2اینچ ایکار سایری

2/740/000

 

 

1/5 اسب2 اینچ ایکار سایری

2/590/000

 

 

1 اسب2 اینچ ایکار سایری

2/390/000

 

 

2 اسب 2 پروانه استیل

3/190/000

 

 

بشقابی اسکواردی قدیم

1/490/000

 

 

3 اسب 2 پروانه

3/710/000

 

 

3اسب 3 اینچ

3/710/000

 

 

4 اسب 4 اینچ

4/840/000

 

 

جتی سایر

1/690/000

 

 

بشقابی سایر

1/590/000

 

 

ابگرمکنی 90 وات

970/000

 

 

ابگرمکنی 120 وات

1/220/000

 

 

جتی ریچ

1/140/000

 

 

بشقاب ریچ

1/090/000

 

 

 
 

 

لیست قیمت کفکش ها ی  ایکار ICAR

 

کفکش های ایکار

قیمت

پمپ های ایکار

لجن کش

قیمت

 1/5-14-25ساده ایکار

1/060/000

16 متری 2 اینچ چدنی

2/190/000

 1/5-14-25فلوتر ایکار

1/160/000

16 متری 2 اینچ 1 اسبی استیل

2/790/000

 1/5-17-37ساده ایکار

1/340/000

16 متری 2 اینچ خرد کن

3/380/000

 1/5-17-37فلوتر ایکار

1/440/000

20 متری 2 اینچ استیل

3/440/000

 1/5-34-75ساده ایکار

1/890/000

 

 

 1/5-34-75فلوتر ایکار

1/990/000

 

 

10-16-75 ساده ایکار

1/890/000

 

 

10-16-75 فلوتر ایکار

1/990/000

 

 

 1/5-40-1/1فلوتر ایکار

2/360/000

 

 

 10-10-55فلوتر ایکار

1/840/000

 

 

 1/5-22-55فلوتر ایکار

1/840/000

 

 

 3-26-75فلوتر ایکار

1/970/000

 

 

9متری  3 اینچ ایکار

2/430/000

 

 

28 متری 2 اینچ ایکار

2/690/000

 

 

42 متری 2اینچ ایکار

3/840/000

 

 

80 متری 1.1/4

4/590/000

 

 

1/5-34-75فلوتر استیل

2/570/000

 

 

1/5-16-75فلوتر استیل

2/570/000

 

 

30 متری 2 اینچ لوله بالا

5/340/000

 

 

45 متری 2 اینچ لوله بالا

6/140/000

 

 

60 متری 2 اینچ لوله بالا

6/840/000

 

 

75 متری 2 اینچ لوله بالا

7/490/000

 

 

90 متری 2 اینچ لوله بالا

8/140/000

 

 

 

 

 

 


صفحه از