منوی محصولات


لیست 2 قیمت پمپ های ابارا EBARA ایتالیا

جهت اطلاعات بشتر از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه ورودی (اینچ)

دهانه خروجی (اینچ)

قیمت

(ريال)

1

CD70-05T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

11.250.000

2

CD70-12T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

1.2

35

4.8

"1,1/4

"1

12.000.000

3

CD90-10T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

11.730.000

4

CD120-12T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

11.950.000

5

CD200-20T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

2

31

15

"1,1/2

"1

13.000.000

6

CD200-25T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

2.5

38

15

"1,1/2

"1

16.300.000

7

CDM70/05

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

11.400.000

8

CDM70/07

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

0.75

28

4.8

"1,1/4

"1

11.870.000

9

CDM90/10

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

12.000.000

10

CDM120/07

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

0.75

20.5

10.8

"1,1/4

"1

11.770.000

11

CDM120/12

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

12.300.000

12

CDM120/20

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

2

37.5

9.6

"1,1/4

"1

12.820.000

13

CDM200/12

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

1.2

20.6

15

"1,1/2

"1

12.140.000

14

CDM200/20

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

2

31

15

"1,1/2

"1

15.150.000

15

2CD70-12T

تمام استیل دو پروانه سه قاز

1.2

44.5

4.8

"1,1/4

"1

15.380.000

16

2CD70-15T

تمام استیل دو پروانه سه قاز

1.5

52.5

4.8

"1,1/4

"1

16.845.000

17

2CDM70/20

لجن کش تمام استیل تکفاز

2

60

4.8

"1,1/4

"1

17.200.000

18

2CD120-15T

تمام استیل دو پروانه سه فاز

1.5

42

9

"1,1/4

"1

19.500.000

19

2CDM120/20

تمام استیل دو پروانه تکفاز

2

51.5

9

"1,1/4

"1

20.600.000

20

CDX70/05T

الکتروپمپ استیل سه فاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

7.140.000

21

CDX70/07T

الکتروپمپ استیل سه فاز

0.75

28

4.8

"1,1/4

"1

7.450.000

22

CDX90/10T

الکتروپمپ استیل سه فاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

7.860.000

23

CDX120/07T

الکتروپمپ استیل سه فاز

0.75

20.5

10.8

"1,1/4

"1

7.500.000

24

CDX120/12T

الکتروپمپ استیل سه فاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

9.820.000

25

CDX120/20T

الکتروپمپ استیل سه فاز

2

37.5

9.6

"1,1/4

"1

12.240.000

26

CDX200/12T

الکتروپمپ استیل سه فاز

1.2

20.6

15

"1,1/2

"1

11.800.000

27

CDX200/20T

الکتروپمپ استیل سه فاز

2

31

15

"1,1/2

"1

12.660.000

28

CDX200/25T

الکتروپمپ استیل سه فاز

2.5

38

15

"1,1/2

"1

13.500.000

29

CDXM70-05

الکتروپمپ استیل تکفاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

9.380.000

30

CDXM70-07

الکتروپمپ استیل تکفاز

0.75

28

4.8

"1,1/4

"1

9.770.000

31

CDXM90-10

الکتروپمپ استیل تکفاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

9.860.000

32

CDXM120-07

الکتروپمپ استیل تکفاز

0.75

20.5

10.8

"1,1/4

"1

9.860.000

33

CDXM120-12

الکتروپمپ استیل تکفاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

10.270.000

34

CDXM120-20

الکتروپمپ استیل تکفاز

2

37.5

9.6

"1,1/4

"1

11.600.000

35

CDXM200/12

الکتروپمپ استیل تکفاز

1.2

20.6

15

"1,1/2

"1

10.910.000

36

CDXM200/20

الکتروپمپ استیل تکفاز

2

31

15

"1,1/2

"1

12.110.000

37

2CDXM70/20

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

2

60

4.8

"1,1/4

"1

14.390.000

38

2CDXM120/20

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

2

51.5

9

"1,1/4

"1

14.710.000

39

2CDX70/12T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

1.2

44.5

4.8

"1,1/4

"1

12.990.000

40

2CDX70/15T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

1.5

52.5

4.8

"1,1/4

"1

13.250.000

41

2CDX70/20T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

2

60

4.8

"1,1/2

"1

14.000.000

42

2CDX120/15T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

1.5

42

9

"1,1/2

"1

13.330.000

43

2CDX120/20T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

2

51.5

9

"1,1/4

"1

14.500.000

44

2CDX120/30T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

3

59

9

"1,1/4

"1

23.250.000

45

2CDX120/40T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

4

68.5

9

"1,1/4

"1

24.700.000

46

2CDX200/30T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

3

52

12.6

"1,1/2

"1

23.610.000

47

2CDX200/40T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

4

62.5

12.6

"1,1/2

"1

23.980.000

48

2CDX200/50T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

5

71.5

12.6

"1,1/2

"1

25.400.000

49

CompactAM15

الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز

1.5

79

4.8

"1

"1

11.920.000

50

CompactBM15

الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز

1.5

58

7.2

"1,1/4

"1

11.750.000

51

DOW150M

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

1.5

9.5

33

"2

"2

17.350.000

52

DOW150T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

1.5

9.5

33

"2

"2

16.150.000

53

DOW200M

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه بازتکفاز

2

12.7

42

"2

"2

17.620.000

54

DOW200T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

2

12.7

42

"2

"2

17.530.000

55

DOW300T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

3

15

57

"2,1/2

"2

18.600.000

56

DOW400T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

4

17.5

66

"2,1/2

"2

19.980.000

57

EVM3-9F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

1.5

84

4.5

"1

"1

50.360.000

58

EVM3-11F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

1.5

102

4.5

"1

"1

52.270.000

59

EVM3-13F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

2

121

4.5

"1

"1

57.142.000

60

EVM3-15F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

2

140

4.5

"1

"1

59.800.000

61

EVM3-18F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

167

4.5

"1

"1

62.480.000

62

EVM3-22F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

205

4.5

"1

"1

69.540.000

63

EVM3-26F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

242

4.5

"1

"1

74.160.000

64

EVM5-6F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

1.5

60.5

7.8

"1,1/4

"1,1/4

48.660.000

65

EVM5-7F5/1.5

استیل  ایستاده سه فاز

2

70.5

7.8

"1,1/4

"1,1/4

49.800.000

66

EVM5-8F5/1.5

استیل  ایستاده سه فاز

2

80.5

7.8

"1,1/4

"1,1/4

51.250.000

67

EVM5-10F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

102

7.8

"1,1/4

"1,1/4

59.740.000

68

EVM5-11F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

113

7.8

"1,1/4

"1,1/4

63.050.000

69

EVM5-12F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

123

7.8

"1,1/4

"1,1/4

64.100.000

70

EVM5-14F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

143

7.8

"1,1/4

"1,1/4

67.480.000

71

EVM5-16F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

164

7.8

"1,1/4

"1,1/4

74.130.000

72

EVM5-18F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

184

7.8

"1,1/4

"1,1/4

77.870.000

73

EVM5-19F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

194

7.8

"1,1/4

"1,1/4

79.780.000

74

EVM5-22F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

225

7.8

"1,1/4

"1,1/4

92.750.000

75

EVM5-24F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

246

7.8

"1,1/4

"1,1/4

99.680.000

76

EVM10 6F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

66

15

"1,1/2

"1,1/2

60.200.000

77

EVM10 8F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

88

15

"1,1/2

"1,1/2

71.440.000

78

EVM10-10 F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

110

15

"1,1/2

"1,1/2

77.000.000

79

EVM10-11 F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

121

15

"1,1/2

"1,1/2

78.780.000

80

EVM10-12 F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

134

15

"1,1/2

"1,1/2

86.250.000

81

EVM10-14 F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

157

15

"1,1/2

"1,1/2

89.900.000

82

EVM10-15 F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

168

15

"1,1/2

"1,1/2

95.150.000

83

EVM10-16 F5/7.5

استیل  ایستاده سه فاز

10

179

15

"1,1/2

"1,1/2

103.000.000

84

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 10-18 F 5/7.5

10

202

15

"1,1/2

"1,1/2

135.000.000

85

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 10-20 F 5/7.5

10

224

15

"1,1/2

"1,1/2

142.410.000

86

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 10-22 F5/11

15

246

15

"1,1/2

"1,1/2

182.000.000

87

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 4F 5/4. 0

5.5

04

24

"2

"2

94.760.000

88

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 5F  5/5.5

7.5

80

24

"2

"2

105.730.000

89

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 6F 5/5.5

7.5

96

24

"2

"2

107.600.000

90

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 7F 5/7.5

10

112

24

"2

"2

129.500.000

91

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-8 F5/7.5

10

128

24

"2

"2

133.280.000

92

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-10 F5/11

15

162

24

"2

"2

158.960.000

93

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-12 F5/11

15

194

24

"2

"2

167.970.000

94

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-14F 5/15

20

227

24

"2

"2

182.870.000

95

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-15 F 5/15

20

243

24

"2

"2

188.560.000

96

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-16 F 5/15

20

259

24

"2

"2

201.800.000

97

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 32-5-3 F 5/11

15

104

42

"2.5

"2.5

209.860.000

98

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 32 -14-3 F5/30

40

307

42

"2.5

"2.5

399.450.000

99

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 64-3-0 F5/18 

25

88

84

"4

"4

281.230.000

100

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 64-5-3 F5/30

40

130

84

"4

"4

453.680.000

101

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 64-6-3-F 5/30 

40

159

84

"4

"4

474.650.000

102

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-11 F 5/1.1 

1.5

102

4.5

"1

"1

49.720.000

103

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-13 F 5/1.5 

2

121

4.5

"1

"1

52.160.000

104

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-15 F 5/1.5 

2

140

4.5

"1

"1

52.900.000

105

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-18 F 5/2.2

3

167

4.5

"1

"1

64.130.000

106

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3.22 F5/2.2

3

205

4.5

"1

"1

68.290.000

107

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3.26 F5/3

4

242

4.5

"1

"1

73.450.000

108

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-11 F5/2.2

3

113

7.8

"1.1/4

"1.1/4

56.450.000

109

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-12 F5/2.2

3

123

7.8

"1.1/4

"1.1/4

59.340.000

110

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-14 F5/2.2

4

143

7.8

"1.1/4

"1.1/4

63.190.000

111

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-16 F5/2.2

4

164

7.8

"1.1/4

"1.1/4

67.370.000

112

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-18 F 5/4

5.5

184

7.8

"1.1/4

"1.1/4

74.750.000

113

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML  5-19  F5/4

5.5

194

7.8

"1.1/4

"1.1/4

78.450.000

114

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML  5-22  F5/4

5.5

225

7.8

"1.1/4

"1.1/4

92.820.000

115

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-24   F 5/5.5

7.5

246

7.8

"1.1/4

"1.1/4

97.480.000

116

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-11  F5/4

5.5

121

15

"1  1/2

"1  1/2

79.000.000

117

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-12 F5/5.5

7.5

134

15

"1  1/2

"1  1/2

90.750.000

118

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-14 F5/5.5

7.5

157

15

"1  1/2

"1  1/2

98.180.000

119

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-15 F5/5.5

7.5

168

15

"1  1/2

"1  1/2

115.600.000

120

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-16  F5/7.5

10

179

15

"1  1/2

"1  1/2

119.480.000

121

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-18 F5/7.5

10

202

15

"1  1/2

"1  1/2

140.230.000

122

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-20 F5/7.5

10

224

15

"1  1/2

"1  1/2

149.440.000

123

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-22  F5/11

15

246

15

"1  1/2

"1  1/2

185.000.000

124

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-10  F5/11

15

162

24

"2

"2

162.300.000

125

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-12 F 5/11

15

194

24

"2

"2

169.000.000

126

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-14 F 5/15

20

227

24

"2

"2

195.210.000

127

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-15 F 5/15

20

243

24

"2

"2

197.230.000

128

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-16 F5/15

20

259

24

"2

"2

221.800.000

129

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML  64-6-3 F5/30

40

159

84

"4

"4

54.150.000

130

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 3-13 F5/1.5

2

121

4.5

"1

"1

54.800.000

131

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 3-15 F 5/1.5

2

140

4.5

"1

"1

55.160.000

132

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 3-18  F 5/2.2

2

167

4.5

"1

"1

66.200.000

133

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG   5   10 F5/2.2

3

102

7.8

"1  1/4

"1  1/4

61.310.000

134

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  5 -14 F 5/3

4

143

7.8

"1  1/4

"1  1/4

69.260.000

135

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG   5-16 F 5/3

4

164

7.8

"1  1/4

"1  1/4

70.900.000

136

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 5-19 F5/4

5

194

7.8

"1  1/4

"1  1/4

74.150.000

137

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 5-22 F 5/4.0

5

225

7.8

"1  1/4

"1  1/4

94.000.000

138

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 10 8F 5/3

4

88

15

"1  1/2

"1  1/2

70.000.000

139

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 10-10 F 5/4

5.5

110

15

"1  1/2

"1  1/2

72.000.000

140

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  10-14 F5/5.5

7.5

157

15

"1  1/2

"1  1/2

115.000.000

141

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  10-15  F5/5.5

7.5

168

15

"1  1/2

"1  1/2

129.000.000

142

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 10-16 F5/7.5

10

179

15

"1  1/2

"1  1/2

137.000.000

143

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 5-24   F 5/5.5

10

202

15

"1  1/2

"1  1/2

144.300.000

144

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18 6F  5/5.5

7.5

96

24

"2

"2

105.000.000

145

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18 7F 5/7.5

10

112

24

"2

"2

109/600.000

146

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18 8F 5/7.5

10

128

24

"2

"2

111.500.000

147

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18-10 F5/11

15

162

24

"2

"2

156.200.000

148

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18-12F5/11

15

194

24

"2

"2

165.900.000

149

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18-16 F5/15

20

259

24

"2

"2

188.100.000

150

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 4-0F 5/7.5

10

90.5

42

"21.2

"21.2

138.250.000

151

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 5-0F 5/11

15

113

42

"21.2

"21.2

180.000.000

152

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 6 -0F 5/11

15

136

42

"21.2

"21.2

189.440.000

153

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 327-0F 5/15

20

140

42

"21.2

"21.2

195.500.000

154

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 -8-0 F5/15

20

181

42

"21.2

"21.2

194.720.000

155

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32-10-1 F5/18.5 

25

223

42

"21.2

"21.2

227.910.000

156

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32-13-3 F5/30

40

294

42

"21.2

"21.2

382.000.000

157

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 45 4-0F 5/15 

20

108

60

    "3

    "3

215.860.000

158

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 45 4-2F 5/15 

20

96

60

    "3

    "3

216.900.000

159

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  45 5-2F 5/18.5

26

123

60

    "3

    "3

23.790.000

160

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  45 6-2F 5/22

30

150

60

    "3

    "3

282.800.000

161

الکترو پمپ   تمام استیل ایستاده خودمکش تکفاز

JEM 150M

1.5

60

4.5

1.1/4

"1

17.930.000

162

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-125. 1.1

1.5

22.5

20

"2

"1.1/4

28.650.000

163

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-160 1.5

2

29.5

20

"2

"1.1/4

33.080.000

164

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-125 2.2

3

37

20

"2

"1.1/4

25.090.000

165

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 3.0

4

44

20

"2

"1.1/4

27.400.000

166

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 4.0

5.5

55

22

"2

"1.1/4

28.690.000

167

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 5.5

7.5

70.5

18

"2

"1.1/4

43.150.000

168

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 7.5

10

70.5

27

"1.1/2

"1.1/2

45.460.000

169

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40- 125 1.5

2

20

42

"2. 1/2

"1.1/2

23.500.000

170

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-125   2.2

3

26.5

42

"2. 1/2

"1.1/2

24.000.000

171

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-160 3.3

4

31

42

"2. 1/2

"1.1/2

27.000.000

172

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-160  4.0

5.5

40

42

"2. 1/2

"1.1/2

29.340.000

173

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-200 5.5

7.5

47

42

"2. 1/2

"1.1/2

48.200.000

174

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-200 7.5

10

58

42

"2. 1/2

"1.1/2

50.400.000

175

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-200   11

15

72

42

"2. 1/2

"1.1/2

75.950.000

176

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-125  3.0

4

22

72

"2. 1/2

"2

27.990.000

177

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-125  4.0

5.5

26.5

72

"2. 1/2

"2

31.500.000

178

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-160  5.5

7.5

33

72

"2. 1/2

"2

45.700.000

179

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-160  7.5

10

40

72

"2. 1/2

"2

48.000.000

180

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-200  9.2

12.5

53

72

"2. 1/2

"2

55.500.000

181

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM  50-200  11

15

59

72

"2. 1/2

"2

61.300.000

182

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM50-200  15

20

72

72

"2. 1/2

"2

74.250.000

183

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-125 4.0

5.5

22.5

108

"3

"2. 1/2

47.180.000

184

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-125 5.5

7.5

27

114

"3

"2. 1/2

54.900.000

185

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM65-125 7.5

10

32

120

"3

"2. 1/2

57.000.000

186

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-160 9.2

12.5

36.5

126

"3

"2. 1/2

67.900.000

187

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-160   11

16

40.5

132

"3

"2. 1/2

74.000.000

188

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-160   15

20

48

132

"3

"2. 1/2

81.500.000

189

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM  65-200 15

20

54

126

"3

"2. 1/2

84.600.000

190

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM65-200 18.5

25

60.5

132

"3

"2. 1/2

99.340.000

191

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-200  22

30

 67

132

"3

"2. 1/2

99.840.000

192

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LMH 80-160 11

15

29

204

"4

"3

103.000.000

193

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LM 80-160 11

15

29

204

"4

"3

96.000.000

194

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LMH 80-160  15

20

35

228

"4

"3

109.100.000

195

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LM 80-160  15

20

35

228

"4

"3

120.000.000

196

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LMH 80-160 18.5

25

40

240

"4

"3

149.700.000

197

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LM 80-160 18.5

25

40

240

"4

"3

127.710.000

198

پمپ استیل 304 بدون موتور

3PF 40-125

---

---

---

"2. 1/2

"1. 1/2

30.640.000

199

پمپ استیل 316 بدون موتور

3PF 40-160

---

---

---

"2. 1/2

"1. 1/2

31.790.000

200

پمپ استیل 316  بدون موتور

3LPF 32-125

---

---

---

    "2

"1. 1/4

32.700.000

201

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 32-160

---

---

---

    "2

"1. 1/4

34.850.000

202

پمپ استیل  316بدون موتور

3LPF 32-200

---

---

---

    "2

"1. 1/4

35.990.000

203

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 40-125

---

---

---

" 2. 1/2

"1. 1/2

34.800.000

204

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 40-160

---

---

---

" 2. 1/2

"1. 1/2

35.650.000

205

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 40-200

---

---

---

" 2. 1/2

"1. 1/2

38.420.000

206

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-125

---

---

---

" 2. 1/2

"2

37.100.000

207

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-160

---

---

---

" 2. 1/2

"2

37.640.000

208

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-200/11 KW

---

---

---

" 2. 1/2

"2

41.050.000

209

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-200/15 KW

---

---

---

" 2. 1/2

"2

42.800.000

210

الکترو پمپ چدنی تکفاز

3LPF 50-200/18.5 KW

---

---

---

"3

"2.1/2

47.615.000

211

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

AGA    1.00 M

1

47.5

3.6

"1

"1

2.950.000

212

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    1.00M

1

39.5

6.4

"1

"1

11.000.000

213

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    1.50T

1.5

50.8

6

"1. 1/4

"1

12.900.000

214

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    1.50M

1.5

50.8

6

"1. 1/4

"1

13.100.000

215

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    2.00M

2

60.5

6.6

"1. 1/4

"1

13.500.000

216

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    2.00T

2

60.5

6.6

"1. 1/4

"1

13.300.000

217

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    3.00T

3

60.5

8.4

"1. 1/4

"1

13.450.000

218

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    4.00T

4

67

11.4

"1. 1/2

"1. 1/4

22.000.000

219

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    5.50T

5.5

76.5

12.6

"1. 1/2

"1. 1/4

22.850.000

220

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMA  1.00M

1

34.5

6

"1

"1

3.950.000

221

الکترو پمپ چدنی تکفاز با پروانه برنزی

CMA  1.00M/B

1

34.5

6

"1

"1

4.200.000

222

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMB 1.00M

1

18.4

15

    "2

"1. 1/4

7.000.000

223

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMB 1.50M

1.5

22.4

17

    "2

"1. 1/4

9.270.000

224

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 1.50T

1.5

22.4

17

    "2

"1. 1/4

9.000.000

225

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMB 2.00M

2

28.7

17

    "2

"1. 1/4

10.500.000

226

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 2.00T

2

28.7

17

    "2

"1. 1/4

10.220.000

227

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 3.00T

3

34.5

17

    "2

"1. 1/4

11.500.000

228

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 4.00T

4

45

17

    "2

"1. 1/4

13.750.000 

229

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 5.50T

5.5

54

27

    "2

"1. 1/4

 17.750.000 

230

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMC 1.00T

1

13.4

27

    "2

    "2

 6.770.000 

231

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMC 1.00M

1

13.4

27

    "2

    "2

 6.950.000 

232

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMD 1.50M

1.5

10.4

54

"2. 1/2

"2. 1/2

 10.450.000 

233

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 1.50T

1.5

10.4

54

"2. 1/2

"2. 1/2

 10.100.000 

234

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMCD 2.00M

2

12.4

57

"2. 1/2

"2. 1/2

 11.400.000 

235

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 2.00T

2

12.4

57

"2. 1/2

"2. 1/2

 10.320.000 

236

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 3.00T

3

15.4

60

"2. 1/2

"2. 1/2

 11.660.000 

237

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 4.00T

4

17.8

66

"2. 1/2

"2. 1/2

 12.970.000 

238

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMR 1.00M

1

17.3

16.5

"1. 1/2

"1. 1/2

 6.590.000 

239

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMR 1.00T

1

17.3

16.5

"1. 1/2

"1. 1/2

 6.400.000 

240

الکترو پمپ چدنی تکفاز

PRA     0.5

0.5

37

2.1

"1. 1/2

"1. 1/2

 2.750.000 

241

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-125/1.1 M

1.6

23

15

"2

"1. 1/4

 22.900.000 

242

الکترو پمپ چدنی تکفاز

MD 32-125/1.1

1.6

23

15

"2

"1. 1/4

 23.510.000 

243

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 32-125/1.5M

2

24

24

"2

"1. 1/4

 23.700.000 

244

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 32-125/1.5M

2

24

24

"2

"1. 1/4

 23.000.000 

245

الکترو پمپ دو پروانه چدنی سه فاز

MD 32-160/1.5M

2

17

24

"2

"1. 1/4

 25.000.000 

246

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-160/1.5

2

28

17

"2

"1. 1/4

 24.400.000 

247

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 32-160/2.2M

3

35.0

17

"2

"1. 1/4

 25.470.000 

248

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-160/2.2

3

35.0

17

"2

"1. 1/4

 24.850.000 

249

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-200/3T

4

43

17

"2

"1. 1/4

 26.620.000 

250

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-200/4T

5.5

52

17

"2

"1. 1/4

 28.860.000 

251

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-250/5.5T

7.5

58

19

"2

"1. 1/4

 36.750.000 

252

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-250/7.5T

10

71

19

"2

"1. 1/4

 39.900.000 

253

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-125/9.2T

12.5

84

19

"2

"1. 1/4

 43.500.000 

254

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-125/11T

15

95

19

"2

"1. 1/4

 45.140.000 

255

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-125/1.5T

2

20

36

"1.1/2

"1.1/2

 21.800.000 

256

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 40-125/1.5M

2

20

36

"1.1/2

"1.1/2

 22.000.000 

257

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-125/2.2T

3

25.5

36

"1.1/2

"1.1/2

 23.700.000 

258

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 40-125/2.2M

3

25.5

36

"1.1/2

"1.1/2

 24.110.000 

259

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-160/3T

4

31.5

36

"1.1/2

"1.1/2

 25.230.000 

260

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-160/4T

5.5

39

36

"1.1/2

"1.1/2

 28.770.000 

261

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-200/5.5T

7.5

48.5

33

"1.1/2

"1.1/2

 33.600.000 

262

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-200/7.5T

10

58

36

"1.1/2

"1.1/2

 34.890.000 

263

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-250/11T

15

74.5

36

"1.1/2

"1.1/2

 41.070.000 

264

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-250/13T

17.5

85.5

36

"1.1/2

"1.1/2

 42.390.000 

265

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-250/15T

20

94.5

36

"1.1/2

"1.1/2

 45.380.000 

266

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-125/2.2T

3

17.5

60

"2.1/2

"2

 18.150.000 

267

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 50-125/2.2M

3

17.5

60

"2.1/2

"2

 18.170.000 

268

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD50-125/3.0T

4

21

60

"2.1/2

"2

 18.500.000 

269

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-125/4.0T

5.5

25.5

66

"2.1/2

"2

 21.700.000 

270

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-125/5.5AT

7.5

33.5

66

"2.1/2

"2

 23.980.000 

271

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-160/7.5AT

10

39

72

"2.1/2

"2

 25.250.000 

272

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-200/9.2T

12.5

50

66

"2.1/2

"2

 28.390.000 

273

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-200/11T

15

56

72

"2.1/2

"2

 32.270.000 

274

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-250/15T

20

71

66

"2.1/2

"2

 52.190.000 

275

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-250/18.5T

25

82

69

"2.1/2

"2

 54.960.000 

276

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-250/22T

30

93

69

"2.1/2

"2

 56.750.000 

277

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-125/5.5AT

7.5

24

114

"3

"2.1/2

 24.000.000 

278

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-125/7.5AT

10

27.5

120

"3

"2.1/2

 25.440.000 

279

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-160/11T

15

43.5

138

"3

"2.1/2

 32.800.000 

280

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-160/15T

20

38

144

"3

"2.1/2

 36.270.000 

281

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-200/18.5AT

25

55

132

"3

"2.1/2

 55.000.000 

282

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-200/22AT

30

61

132

"3

"2.1/2

 57.240.000 

283

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی

MD 65-250/22

30

65

105

"3

"2.1/2

 98.920.000 

284

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی زمینی

MMD80-160/15

20

35

180

"4

"2.1/2

 86.150.000 

285

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی زمینی

MMD80-200/22

30

47.2

180

"4

"2.1/2

 89.800.000 

286

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

50×40FSHA

---

209

----

    "2

"2½

 12.400.000 

286

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

65×50FSHA

---

199

----

    "2

 12.880.000 

287

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

65×50FSJA

---

261

----

    "2

 13.700.000 

288

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSGA

---

164

----

"3

"2½

 12.700.000 

289

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSHA

---

207

----

"3

"2½

 13.520.000 

290

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSJA

---

261

----

"3

"2½

 14.740.000 

291

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSKA

---

333

----

"3

"2½

 24.800.000 

292

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×65FSKA

---

328

----

"4

"2½

 43.600.000 

293

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSGA

---

183

----

"4

"3

 15.000.000 

294

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSHA

---

223

----

"4

"3

 16.780.000 

295

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSJA

---

265

----

"4

"3

 22.000.000 

296

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSGCA

---

190

----

"4

"3

 19.820.000 

297

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSGCA

---

232

----

"4

"3

 21.300.000 

298

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

125×80FSGCA

---

273

----

    "5

"4

 27.000.000 

299

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

125×100FSKA

---

333

----

    "5

"4

 29.400.000 

300

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

125×100FSLA

---

407

----

    "5

"4

 37.270.00 

301

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×100FSNA

---

499

----

"6

"4

 87.500.000 

302

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSHA

---

224

----

"6

    "5

 25.900.000 

303

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSHA

---

334

----

"6

    "5

 31.310.000 

304

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSHA

---

474

----

"6

    "5

 40.240.000 

305

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSLA

---

334

----

"6

"6

 25.850.000 

306

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSKA

---

274

----

"8

"6

 37.000.000 

307

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSJA

---

411

----

"8

"6

 41.200.000 

308

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSLA

---

495

----

"8

"6

 91.640.000 

309

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSNA

---

495

----

"8

"6

 155.740.000 

310

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-6T/0.9

1.3

68

4.8

   "1

   "1

 20.500.000 

311

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-7T/1.3

1.8

79

4.8

   "1

   "1

 21.150.000 

312

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX3-7T/1.3

1.8

79

4.8

   "1

   "1

 21.400.000 

313

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-8T/1.3

1.8

90.5

4.8

   "1

   "1

 21.320.000 

314

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX3-8T/1.3M

1.8

90.5

4.8

   "1

   "1

 21.420.000 

315

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-9T/1.5

2

102

4.8

   "1

   "1

 21.760.000 

316

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-9T/1.5M

2

102

4.8

   "1

   "1

 22.000.000 

317

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-6T/1.3

1.8

69

7.8

"1  1/4

   "1

 21.650.000 

318

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX5-6T/1.3M

1.8

69

7.8

"1  1/4

   "1

 21.800.000 

319

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-7T/1.5

2

80.5

7.8

"1  1/4

   "1

 21.650.000 

320

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-7T/1.5M

2

80.5

7.8

"1  1/4

   "1

 22.220.000 

321

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-8T/2.2

3

92

7.8

"1  1/4

   "1

 22.920.000 

322

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX5-8T/2.2M

3

92

7.8

"1  1/4

   "1

 23.150.000 

323

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-9T/2.2

3

104

7.8

"1  1/4

   "1

 23.700.000 

324

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-9T/2.2M

3

104

7.8

"1  1/4

   "1

 24.220.000 

325

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-5T/2.2

3

60

15

"1 1/2

"1  1/4

 24.000.000 

326

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-5T/2.2 M

3

60

15

"1 1/2

"1  1/4

 24.800.000 

327

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-6T/2.2

3

72

15

"1 1/2

"1  1/4

 24.540.000 

328

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-6T/2.2 M

3

72

15

"1 1/2

"1  1/4

 25.150.000 

329

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX18-6T/4

5.5

72.5

72.5

"2

"1 1/2

 32.290.000 

 

 

 لیست قیمت  پمپ شناور چدنی ابارا

 

 

 

ردیف

مدل

قدرت (KW)

قدرت

(اسب)

ارتفاع

آبدهی

قطر لوله

قطر چاه

آمپر

قیمت

(ريال)

1

BHS-412-09

3

5

52-97

4-10.8

"2

"6

8.8

26.700.000

2

BHS-412-14

5.5

7.5

82-150

4-10.8

"2

"6

13

29.180.000

3

BHS-412-17

5.5

7.5

100-183

4-10.8

"2

"6

13

31.200.000

4

BHS-412-20

7.5

10

119-217

4-10.8

"2

"6

17

34.500.000

5

BHS-511-11

5.5

7.5

66-106.4

8-16.7

"2

"6

13

27.900.000

6

BHS-511-12

5.5

7.5

72-116.1

8-16.7

"2

"6

13

29.450.000

7

BHS-511-17

7.5

10

100.1-162.6

8-16.7

"2

"6

17

33.000.000

8

BHS-511-19

11

15

114-183.1

8-16.7

"2

"6

24

35.600.000

9

BHS-511-23

11

15

136.2-220.8

8-16.7

"2

"6

24

45.900.000

10

BHS-512-06

3.7

5

33-49.5

8-16.7

"2

"6

8.8

25.000.000

11

BHS-512-08

5.5

7.5

45.2-67.6

14-26

"2

"6

13

26.850.000

12

BHS-512-13

11

15

71.1-107.5

14-26

"2

"6

24

29.900.000

13

BHS-512-17

11

15

92.8-140

14-26

"2

"6

24

34.600.000

14

BHS-512-21

15

20

117.6-175.3

14-26

"2

"6

28

46.100.000

15

BHS-516-05

5.5

7.5

27.4-47

14-26

"3

"6

13

27.500.000

16

BHS-516-07

7.5

10

38.2-66.8

20-41

"3

"6

17

29.100.000

17

BHS-516-11

11

15

60-104

20-41

"3

"6

24

45.800.000

18

BHS-516-14

15

20

85.6-136

20-41

"3

"6

28

57.400.000

19

BHS-516-18

18.5

25

109-176.4

20-41

"3

"6

40

69.100.000

20

BHS-516-19

22

30

114.7-186.2

20-41

"3

"6

47

71.500.000

21

BHS-516-20

22

30

120.7-196

20-41

"3

"6

47

78.000.000

22

BHS-516-21

22

30

126.8-205.8

20-41

"3

"6

47

87.400.000

23

BHS-516-22

22

30

132.8-215.6

20-41

"3

"6

47

103.500.000

24

BHS-517-05

7.5

10

18.5-45

30-66

"3

"6

17

33.500.000

25

BHS-517-07

11

15

27-63

30-66

"3

"6

24

40.400.000

26

BHS-517-09

15

20

39.2-83.7

30-66

"3

"6

28

43.700.000

27

BHS-517-11

18.5

25

45.9-100.7

30-66

"3

"6

40

49.110.000

28

BHS-517-12

18.5

25

50-109.8

30-66

"3

"6

40

52.100.000

29

BHS-517-15

22

30

62.8-136.9

30-66

"3

"6

47

57.710.000

30

BHS-517-19

30

40

83.6-184.3

30-66

"3

"8

65

85.480.000

31

BHS-517-20

30

40

88-194

30-66

"3

"8

65

93.200.000

32

BHS-813-04

22

30

54-77

60-105

"5

"8

47

40.460.000

33

BHS-813-06

37

50

80.8-116

60-105

"5

"8

80

53.400.000

34

BHS-813-07

45.5

60

94-132

60-105

"5

"8

96

59.470.000

35

BHS-813-08

45.5

60

108-154

60-105

"5

"8

96

69.000.000

36

BHS-813-09

45.5

60

120.8-172.8

60-105

"5

"8

96

75.000.000

37

BHS-813-10

55

75

126-192

60-105

"5

"8

115

93.900.000

38

BHS-1012-02

22

30

16.2-49.5

90-180

"6

"10

47

42.500.000

39

BHS-1012-03

38

50

39-70.4

90-180

"6

"10

80

52.900.000

40

BHS-1012-05

55

75

71.6-117.6

90-180

"6

"10

115

84.700.000

41

BHS-1012-07

73.5

100

91-164

90-180

"6

"10

155

95.100.000

 

 

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه ورودی (اینچ)

دهانه خروجی (اینچ)

قیمت

(ريال)

1

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

MULTIGO40/15M

1.5

4.8

75.7

"1  1/4

"1  1/4

18.290.000

2

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

MULTIGO80/15M

1.5

7.2

57

"1  1/4

"1  1/4

19.100.000

3

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

MULTIGO80/20T

2

7.2

68.4

"1  1/4

"1  1/4

19.440.000

4

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-08M

0.11

4.2

6.5

"1

"1

20.221.000

5

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-15M

0.2

4.2

9.3

"1

"1

20.950.000

6

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-15T

0.2

4.2

9.3

"1

"1

20.910.000

7

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-25M

0.33

4.2

12.5

"1

"1

21.100.000

8

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS25-25T

0.33

4.2

12.5

"1

"1

21.970.000

9

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS32-25M

0.33

9

10.7

"1  1/4

"1  1/4

22.480.000

10

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS32-25T

0.35

9

10.7

"1  1/4

"1  1/4

21.790.000

11

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS32-40M

0.55

9

14.5

"1  1/4

"1  1/4

22.050.000

12

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS32-40T

0.55

9

14.5

"1  1/4

"1  1/4

19.900.000

13

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS40-25M

0.3

12

7.8

"1  1/4

"1  1/4

22.090.000

14

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS40-25T

0.3

12

7.8

"1  1/4

"1  1/4

20.160.000

15

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS40-40M

0.55

15

11.3

"1  1/2

"1  1/2

22.400.000

16

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS40-40T

0.55

15

11.3

"1  1/2

"1  1/2

22.310.000

17

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS40-75M

1

16

16.6

"1  1/2

"1  1/2

25.590.000

18

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS40-75T

1

16

16.6

"1  1/2

"1  1/2

25.480.000

19

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS50-40M

0.55

19.2

9.1

     "2

     "2

25.970.000

20

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS50-40T

0.55

19.2

9.1

     "2

     "2

25.590.000

21

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS50-75 M

1

19.2

13.8

     "2

     "2

27.100.000

22

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS50-75 T

1

19.2

13.8

     "2

     "2

26.790.000

23

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS50-150M

2

24

19.8

     "2

     "2

28.400.000

24

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS50-150T

2

24

19.8

     "2

     "2

28.100.000

25

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

SWA 19 M

1

21

16.7

     "2

     "2

15.400.000

26

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

SWA 24M

1.5

17.8

24

     "2

     "2

15.020.000

27

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

SWA 28M

2

19

30

     "2

     "2

17.040.000

28

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-125/0.25

1/3

6.3

12

     "2

"1  1/4

40.100.000

29

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-125/0.25R

1/3

4.8

9

     "2

"1  1/4

40.500.000

30

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-160/0.37

0.5

9.6

13.5

     "2

"1  1/4

40.000.000

31

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-200/0.75

1

13.5

18

     "2

"1  1/4

41.700.000

32

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-200/9.2

1.25

15

18

     "2

"1  1/4

42.450.000

33

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-250/1.1

1.5

15

19

     "2

"1  1/4

44.990.000

34

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-250/1.5

2

16.5

22.5

     "2

"1  1/4

47.200.000

35

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-125/0.25

1/3

18

4.8

1    1/2

"1  1/2

34.000.000

36

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-125/0.37

0.5

21

6.4

1    1/2

"1  1/2

34.000.000

37

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-160/0.55

3/4

21

9.2

2    1/2

"1  1/2

35.300.000

38

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/1.1

1.5

24

14.2

2    1/2

"1  1/2

38.400.000

39

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/1.1R

1.5

21

12.6

2    1/2

"1  1/2

39.000.000

40

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/1.5

2

24

18.5

2    1/2

"1  1/2

46.800.000

41

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/2.2

3

24

22

2    1/2

"1  1/2

49.100.000

42

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-125/0.37

1/3

30

5.4

2    1/2

"2

35.300.000

43

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-125/0.55

¾

30

6.5

2    1/2

"2

35.300.000

44

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-160/0.75

1

30

8.3

2    1/2

"2

37.000.000

45

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-160/0.9

1/25

30

9.2

2    1/2

"2

37.200.000

46

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-200/1.1

1.5

5.8

12.6

2    1/2

"2

39.500.000

47

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-200/1.5

2

39

14

2    1/2

"2

42.000.000

48

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-250/2.2

3

42

18.5

2    1/2

"2

49.100.000

49

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-250/3.0

4

42

22.5

2    1/2

"2

50.000.000

50

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-125/0.75

1

48

6

     "3

"2  1/2

38.700.000

51

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-160/1.1

1.5

8.6

60

     "3

"2  1/2

39.000.000

52

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-160/1.5

2

10.3

60

     "3

"2  1/2

40.500.000

53

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-200/2.2

3

12.5

66

     "3

"2  1/2

43.180.000

54

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-200/3

4

15.5

72

     "3

"2  1/2

44.910.000

55

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-250/4.0

5

19.5

72

     "3

"2  1/2

51.150.000

56

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-250/5.5

7.5

23.5

84

     "3

     "3

75.070.000

57

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-160/1.5

2

8

90

"4

     "3

41.530.000

58

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-160/2.2

3

10

105

"4

     "3

42.640.000

59

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-200/3

4

12.8

105

"4

     "3

47.390.000

60

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-200/4

5.5

14.9

120

"4

     "3

52.150.000

61

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-250/5.5

7.5

20

120

"4

     "3

64.130.000

62

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-250/7.5

10

23.5

135

"4

"4

65.150.000

63

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-200/4

6

13

165

"5

"4

58.000.000

64

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-200/5.5

7.5

14.7

165

"5

"4

64.000.000

65

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-250/7.5

10

19.5

165

"5

"4

69.250.000

66

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-250/9.2

13.6

22.5

180

"5

"2. 1/2

78.540.000

67

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4HA 5/1.5

2

14.7

42

"5

"2. 1/2

29.000.000 

68

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4JA 5/2.2

3

19.1

42

    "3

"2. 1/2

 38.000.000 

69

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4JA 5/3.7

6

24

42

    "3

"2. 1/2

 31.830.000 

70

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4KA 5/7.5

10

39.2

90

    "1

    "3

 50.210.000 

71

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4KA 5/11

15

32.8

90

    "1

    "3

 52.010.000 

72

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4HA 5/2.2

3

13.1

78

"3

    "3

 39.000.000 

73

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4HA 5/3.7

5

17

90

"4

    "3

 31.800.000 

74

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4JA 5/3.7

5

18.3

78

"4

    "3

 35.000.000 

75

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4JA 5/5.5

7.5

25

90

"4

    "3

 39.320.000 

76

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

125×100FSD4KA 5/7.5

10

26

165

"5

"4

 79.650.00 

77

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

125×100FSD4KA 5/11

15

26.5

180

"5

"4

 83.560.00 

78

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

125×100FSD4KA 5/11

20

35.4

195

"5

"4

 89.000.000 

79

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1/130

0.135

2.7

1.8

     "1

     "1

 3.520.000 

80

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1.5/130

0.135

2.7

1.8

     "1

     "1

 3520.000 

81

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1.5/180

0.135

2.7

1.8

1. 1/2

1. 1/2

 3.520.000 

82

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/2/180

0.135

2.7

1.8

"2

"2

 3.520.000 

83

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 53/1/130

0.141

2.7

1.8

     "1

     "1

 3.800.000 

84

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 53/1.5/180

0.141

2.7

1.8

"1. 1/2

"1. 1/2

 3.800.000 

85

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 532/180

0.141

2.7

1.8

"2

"2

 3.800.000 

86

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 63/1/130

0.141

2.7

1.8

     "1

     "1

 3.980.000 

87

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1.5/180

0.145

2.7

1.8

"1. 1/2

"1. 1/2

 3.980.000 

88

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 63/2/180

0.145

2.7

1.8

     "2

     "2

 3.980.000 

89

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 32-100/0.25

0.33

2.7

1.8

"32

"32

 22.740.000 

90

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-100/0.25

0.33

2.7

3.7

"40

"40

 23.900.000 

91

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-125/0.25R

0.33

2.7

4.8

"40

"40

 25.150.000 

92

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-125/0.25

0.33

2.7

6.3

"40

"40

 27.000.000 

93

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-160/0.37

0.5

2.7

9.6

"40

"40

 29.930.000 

94

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 40-200/0.75

1

13.5

18

"40

"40

 38.700.000 

95

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 40-200/0.92

1.25

15

18

"40

"40

 39.820.00 

96

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-125/0.25

0.33

4.8

2.4

    "50

    "50

 35.390.000 

97

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-125/0.37

0.5

6.4

21

    "50

    "50

 36.000.000 

98

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-160/0.55

0.76

9.2

21

    "50

    "50

 36.150.000 

99

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-200/1.1

1.5

14.5

24

    "50

    "50

 46.000.000 

100

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-200/1.1R

1.5

12.9

21

    "50

    "50

 41.000.000 

101

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-125/0.37

0.5

5.4

27

"65

"65

 36.000.000 

102

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-125/0.55

0.75

6.5

30

"65

"65

 38.260.000 

103

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-160/0.75

1

8.3

36

"65

"65

 40.000.000 

104

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-160/0.92

1.25

9.1

36

"65

"65

 41.000.000 

105

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-200/1.1

1.5

12.6

36

"65

"55

 46.000.000 

106

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 62-200/1.5

2

14.3

42

"65

    "80

 46.700.000 

107

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-160/1.1

1.5

8.6

60

    "80

    "80

 43.500.000 

108

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-160/1.5

2

10.3

60

    "80

    "80

 47.240.000 

109

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-200/2.2

3

12.6

66

    "80

    "80

 50.700.000 

110

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-200/3

4

15.4

72

    "80

"100

 55.300.000 

111

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-160/1.5

2

8

90

"100

"100

 47.000.000 

112

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-160/2.2

3

10

105

"100

"100

 48.600.000 

113

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-200/3

4

14.9

105

"100

"100

 53.700.000 

114

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-200/4

5.5

23.5

120

"100

"100

 62.000.000 

115

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-250/5.5

5.5

8

120

"100

"100

 79.200.000 

116

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-250/7.5

130

14.9

136

"100

"100

 94.000.000 

117

الکترو پمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA2-72-2-M

130

7

7

"1.1/4

"1

 11.800.000 

118

الکترو پمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA3-72-2-M

130

7.5

7

"1.1./4

"1

 12.200.000 

119

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 3-100.2

-

11

8.5

"1.1./4

"1.1./4

 17.500.000 

120

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 4-60-2M

-

5.3

13

   "40

   "40

 16.700.000 

121

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 4-75-2M

-

7.5

14

   "40

   "40

 11.100.000 

122

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 4-100.4

-

2.8

12.5

   "40

   "40

 23.000.000 

123

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 5-88-2M

-

8

27

"50

"50

 25.700.000 

 

صفحه از