منوی محصولات


لیست قیمت پمپ طبقاتی افقی KSB کا اس به

قیمت

دهانه دهش

دهانه مکش

ولتاژ

ارتفاع نقطه کاری

آبدهی پمپ

دور موتور

قدرت موتور

مدل پمپ

ردیف

ریال

inch

inch

v

m

M3/h

Rpm

Hp

Kw

پمپ طبقاتی افقی

 

24/300/000

1

1.1/4

380

40

1.5

2900

0.75

0.55

COMEO 02/06-0.55

1

22/900/000

1

1.1/4

380

30

3.5

2900

0.75

0.55

COMEO 04/04-0.55

2

27/500/000

1

1.1/4

380

42

4.0

2900

1.5

1.1

COMEO 04/06-1.1

3

27/000/000

1

1.1/4

380

30

6.0

2900

1.5

1.1

COMEO 06/04-1.1

4

34/900/000

1

1.1/4

380

42

6.0

2900

2

1.5

COMEO 06/06-1.5

5

 


صفحه از