منوی محصولات


لیست قیمت پمپ کالپدا CALPEDA ایتالیا

قیمت

نوع پمپ

ردیف

1/949/000

پمپ 0.5 اسب (برنز)

1

7/750/000

پمپ 1 اسب بشقابی خانگی (برنز)

2

8/230/000

پمپ 1 اسب جتی تمام استیل

3

8/900/000

1 اسب جتی چدنی

4

16/400/000

پمپ 1.5 اسب چدنی تکفاز

5

20/250/000

پمپ 2اسب جتی چدنی

6

13/900/000

پمپ 1.5 اسب2 پروانه تکفاز برنزی

7

17/500/000

پمپ 2 اسب 2 پروانه تکفاز برنزی

8

22/250/000

پمپ 3 اسب2 پروانه سه فاز برنزی

9

3/580/000

پمپ نیم سه فاز

10

7/750/000

پمپ 1 اسب بشقابی سه فاز

11

8/900/000

پمپ 1 اسب جتی سه فاز

12

8/900/000

پمپ 1.5 اسب جتی سه فاز

13

 


صفحه از