منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2018740
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

2018739
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

2018738
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

2018737
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

2018736
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

2018735
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

2018734
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

2018733
NR-250

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-250

2018731
NR-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-152

2018730
NR-151

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-151

2018729
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

2018728
MBS

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری MBS

2018727
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

2018726
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

2018725
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

2018724
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

2018723
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

2018722
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

2018721
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

2018720
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

صفحه 1 از 3