منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2018525
سری CA-CAT

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس سری CA-CAT

2018524
مدل CH-150

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-150

2018523
مدل CH-200

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-200

2018522
مدل CH-300

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-300

2018521
مدل CH-350

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-350

2018520
مدل CH-550

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-550

2018510
مدل CM

پمپ افقی سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX سریCM

2018509
مدل CR

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX سریCR

2018508
مدلcs-400-3

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس PENTAX مدلcs-400-3

2018507
مدل CS 75/2

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CS 75/2

2018503
مدلCAX-CATX

پمپ تک سانتریفیوژی پنتاکسPENTAXایتالیامدلCAX-CATX

صفحه 1 از 1