منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2022841
CAB-150

الکتروپمپ خودمکش CAB-150 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022840
CAB-200

الکتروپمپ خودمکش CAB-200 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022839
CAB-300

الکتروپمپ خودمکش CAB-300 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022838
INOX-80

الکتروپمپ خودمکش INOX-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022837
INOX-100

الکتروپمپ خودمکش INOX-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022836
JMC-80

پمپ خودمکش JMC-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022835
JMC-100

پمپ خودمکش JMC-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022828
CAM-300

پمپ خودمکش پنتاکس PENTAX ایتالیا مدل CAM-300

2022827
PM-45 A

الکتروپمپ محیطی PM-45 A پنتاکس PENTAX ایتالیا

2022825
ULTRA LG

پمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس PENTAX سری LG ایتالیا

2022824
ULTRA SLG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLG ایتالیا

2022823
ULTRA SLXG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLXG ایتالیا

2022822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2022821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2022820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2022819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2022588
مدل DTRT 400

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 400

2022587
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 550

2022586
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 750

2022585
مدل DTRT 1000

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 1000

صفحه 1 از 5