منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2017841
CAB-150

الکتروپمپ خودمکش CAB-150 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017840
CAB-200

الکتروپمپ خودمکش CAB-200 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017839
CAB-300

الکتروپمپ خودمکش CAB-300 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017838
INOX-80

الکتروپمپ خودمکش INOX-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017837
INOX-100

الکتروپمپ خودمکش INOX-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017836
JMC-80

پمپ خودمکش JMC-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017835
JMC-100

پمپ خودمکش JMC-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017828
CAM-300

پمپ خودمکش پنتاکس PENTAX ایتالیا مدل CAM-300

2017827
PM-45 A

الکتروپمپ محیطی PM-45 A پنتاکس PENTAX ایتالیا

2017825
ULTRA LG

پمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس PENTAX سری LG ایتالیا

2017824
ULTRA SLG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLG ایتالیا

2017823
ULTRA SLXG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLXG ایتالیا

2017822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2017821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2017820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2017819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2017588
مدل DTRT 400

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 400

2017587
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 550

2017586
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 750

2017585
مدل DTRT 1000

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 1000

صفحه 1 از 5