منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2019525
سری CA-CAT

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس سری CA-CAT

2019524
مدل CH-150

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-150

2019523
مدل CH-200

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-200

2019522
مدل CH-300

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-300

2019521
مدل CH-350

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-350

2019520
مدل CH-550

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-550

2019510
مدل CM

پمپ افقی سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX سریCM

2019509
مدل CR

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX سریCR

2019508
مدلcs-400-3

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس PENTAX مدلcs-400-3

2019507
مدل CS 75/2

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CS 75/2

2019503
مدلCAX-CATX

پمپ تک سانتریفیوژی پنتاکسPENTAXایتالیامدلCAX-CATX

صفحه 1 از 1