منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2019565
مدل 4S-A

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4S-A

2019564
مدل 5PES

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 5PES

تخفیف
پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 5PES
2019563
مدل 4MFR/6MFR

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4MPE/6MPE

2019561
مدل 4S

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4S

2019560
مدل 6S

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 6S

2019559
مدل 4PS

پمپ شناور محیطی مخصوص چاه پنتاکسPENTAXمدل 4PS

2019558
مدل 3S

الکتروپمپ شناور سانتریفیوژی مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 3S

2019557
مدل 4MFR/6MFR

الکتروپمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4MFR/6MFR

صفحه 1 از 1