منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2017718
NCB - NCBZ

الکتروپمپ سانتریفیوژی شاسی و کوپله شده سایر SAER سری NCB - NCBZ

2017717
MG1 MG2

الکتروپمپ سانتریفیوژی سایر SAER سری MG1 - MG2

2017716
IR4P

الکتروپمپ سانتریفیوژی سایر SAER سری IR4P

2017715
IR

الکتروپمپ سانتریفیوژی سایر SAER سری IR

2017714
NCBK4P NCBKZ4P

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 4P-NCBKZ 4P

2017713
NCBK6P NCBKZ6P

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 6P-NCBKZ 6P

2017703
BP

الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی BP سایر SAER

صفحه 1 از 1