منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2019740
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

2019739
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

2019738
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

2019737
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

2019736
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

2019735
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

2019734
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

2019733
NR-250

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-250

2019731
NR-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-152

2019730
NR-151

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-151

2019729
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

2019728
MBS

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری MBS

2019727
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

2019726
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

2019725
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

2019724
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

2019723
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

2019722
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

2019721
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

2019720
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

صفحه 1 از 1