منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2021565
مدل 4S-A

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4S-A

2021564
مدل 5PES

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 5PES

تخفیف
پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 5PES
2021563
مدل 4MFR/6MFR

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4MPE/6MPE

2021561
مدل 4S

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4S

2021560
مدل 6S

پمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 6S

2021559
مدل 4PS

پمپ شناور محیطی مخصوص چاه پنتاکسPENTAXمدل 4PS

2021558
مدل 3S

الکتروپمپ شناور سانتریفیوژی مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 3S

2021557
مدل 4MFR/6MFR

الکتروپمپ شناور مخصوص چاه پنتاکس PENTAX مدل 4MFR/6MFR

صفحه 1 از 1