منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2021740
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

2021739
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

2021738
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

2021737
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

2021736
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

2021735
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

2021734
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

2021733
NR-250

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-250

2021731
NR-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-152

2021730
NR-151

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-151

2021729
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

2021728
MBS

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری MBS

2021727
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

2021726
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

2021725
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

2021724
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

2021723
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

2021722
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

2021721
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

2021720
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

صفحه 1 از 3