منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2024740
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

2024739
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

2024738
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

2024737
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

2024736
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

2024735
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

2024734
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

2024733
NR-250

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-250

2024731
NR-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-152

2024730
NR-151

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-151

2024729
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

2024728
MBS

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری MBS

2024727
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

2024726
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

2024725
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

2024724
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

2024723
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

2024722
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

2024721
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

2024720
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

صفحه 1 از 3