منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2023841
CAB-150

الکتروپمپ خودمکش CAB-150 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023840
CAB-200

الکتروپمپ خودمکش CAB-200 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023839
CAB-300

الکتروپمپ خودمکش CAB-300 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023838
INOX-80

الکتروپمپ خودمکش INOX-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023837
INOX-100

الکتروپمپ خودمکش INOX-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023836
JMC-80

پمپ خودمکش JMC-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023835
JMC-100

پمپ خودمکش JMC-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023828
CAM-300

پمپ خودمکش پنتاکس PENTAX ایتالیا مدل CAM-300

2023827
PM-45 A

الکتروپمپ محیطی PM-45 A پنتاکس PENTAX ایتالیا

2023825
ULTRA LG

پمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس PENTAX سری LG ایتالیا

2023824
ULTRA SLG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLG ایتالیا

2023823
ULTRA SLXG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLXG ایتالیا

2023822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2023821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2023820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2023819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2023588
مدل DTRT 400

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 400

2023587
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 550

2023586
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 750

2023585
مدل DTRT 1000

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 1000

صفحه 1 از 5