منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2021841
CAB-150

الکتروپمپ خودمکش CAB-150 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021840
CAB-200

الکتروپمپ خودمکش CAB-200 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021839
CAB-300

الکتروپمپ خودمکش CAB-300 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021838
INOX-80

الکتروپمپ خودمکش INOX-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021837
INOX-100

الکتروپمپ خودمکش INOX-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021836
JMC-80

پمپ خودمکش JMC-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021835
JMC-100

پمپ خودمکش JMC-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021828
CAM-300

پمپ خودمکش پنتاکس PENTAX ایتالیا مدل CAM-300

2021827
PM-45 A

الکتروپمپ محیطی PM-45 A پنتاکس PENTAX ایتالیا

2021825
ULTRA LG

پمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس PENTAX سری LG ایتالیا

2021824
ULTRA SLG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLG ایتالیا

2021823
ULTRA SLXG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLXG ایتالیا

2021822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2021821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2021820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2021819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2021588
مدل DTRT 400

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 400

2021587
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 550

2021586
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 750

2021585
مدل DTRT 1000

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 1000

صفحه 1 از 5