منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2024841
CAB-150

الکتروپمپ خودمکش CAB-150 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024840
CAB-200

الکتروپمپ خودمکش CAB-200 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024839
CAB-300

الکتروپمپ خودمکش CAB-300 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024838
INOX-80

الکتروپمپ خودمکش INOX-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024837
INOX-100

الکتروپمپ خودمکش INOX-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024836
JMC-80

پمپ خودمکش JMC-80 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024835
JMC-100

پمپ خودمکش JMC-100 پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024828
CAM-300

پمپ خودمکش پنتاکس PENTAX ایتالیا مدل CAM-300

2024827
PM-45 A

الکتروپمپ محیطی PM-45 A پنتاکس PENTAX ایتالیا

2024825
ULTRA LG

پمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس PENTAX سری LG ایتالیا

2024824
ULTRA SLG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLG ایتالیا

2024823
ULTRA SLXG

پمپ طبقاتی عمودی تمام استیل پنتاکس PENTAX سری SLXG ایتالیا

2024822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2024821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2024820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2024819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2024588
مدل DTRT 400

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 400

2024587
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 550

2024586
مدل DTRT 750

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 750

2024585
مدل DTRT 1000

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DTRT 1000

صفحه 1 از 5