منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2024525
سری CA-CAT

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس سری CA-CAT

2024524
مدل CH-150

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-150

2024523
مدل CH-200

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-200

2024522
مدل CH-300

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-300

2024521
مدل CH-350

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-350

2024520
مدل CH-550

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CH-550

2024510
مدل CM

پمپ افقی سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX سریCM

2024509
مدل CR

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX سریCR

2024508
مدلcs-400-3

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس PENTAX مدلcs-400-3

2024507
مدل CS 75/2

پمپ سانتریفیوژی پنتاکس PENTAX مدل CS 75/2

2024503
مدلCAX-CATX

پمپ تک سانتریفیوژی پنتاکسPENTAXایتالیامدلCAX-CATX

صفحه 1 از 1