منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2024822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2024821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2024820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2024819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2024541
مدل ULTRA 3

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 3

2024540
مدل ULTRA 5

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 5

2024539
مدل ULTRA 7

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 7

2024538
مدل ULTRA 9

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 9

2024537
مدل ULTRA 18

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 18

صفحه 1 از 1