منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2023740
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

2023739
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

2023738
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

2023737
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

2023736
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

2023735
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

2023734
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

2023733
NR-250

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-250

2023731
NR-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-152

2023730
NR-151

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NR-151

2023729
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

2023728
MBS

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری MBS

2023727
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

2023726
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

2023725
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

2023724
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

2023723
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

2023722
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

2023721
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

2023720
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

صفحه 1 از 1