منوی محصولات


منبع دیافراگمی افقی آب لیو LEO سری CT


منبع های دیافراگمی ساخت شرکت لیو LEO چین سری CT

کد: 2024767 تاریخ : ( 1394-12-01 )
قیمت :


Bookmark and Share
ویژه

منبع دیافراگمی افقی آب لیو LEO سری CT

منبع دیافراگمی افقی آب لیو LEO سری CT

منبع آب لیو سریCT ساخت شرکت LEO چین

اتصال حداکثر دما پوسته ظرفیت واقعی ظرفیت نامی حداکثر فشار مدل
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 17 19 8 19CT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 19 19 8 19CTT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 20 24 8 24CT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 24 24 8 24CTT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 36 36 8 36CT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 38 50 8 50CT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 50 50 8 50CTT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 60 60 8 60CT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 80 80 8 80CT1
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 100 100 8 100CT1
عمر کیسه ی هوا 50.000 بار استفاده می باشد.
 

نظرات