منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
20211273
DPV

پمپ کف کش پنتاکس DPV

20211272
DV4

پمپ لجن کش پنتاکس DV4

20211271
DTRT400 – DTRT1000

پمپ لجن کش پنتاکس DTRT400 – DTRT1000

20211270
DM

پمپ لجن کش پنتاکس DM

20211269
DV

پمپ لجن کش پنتاکس DV

20211268
DM4

پمپ لجن کش پنتاکس DM4

20211266
DTR300- DTR150

پمپ لجن کش پنتاکس DTR150-300

20211265
DC

پمپ لجن کش پنتاکس DC

20211264
2CB

بوستر پمپ پنتاکس 2CB

20211263
5PES

الکتروپمپ کفکش پنتاکس سری 5PES

20211262
4MPEW- 6MPEW

الکتروموتور شناور پنتاکس 4MPEW/6MPEW

20211261
ULTRA SA

پمپ پنتاکس طبقاتی ULTRA SA

20211260
DB

پمپ لجن کش پنتاکس DB

20211259
ULTRA VL

پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA VL

20211258
ULTRA-S

پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA-S

20211257
DH

پمپ لجن کش پنتاکس DH

20211256
DX

پمپ لجن کش پنتاکس DX

20211255
لجن کش DG

پمپ لجن کش پنتاکس DG

20211254
کف کش DP

پمپ کف کش پنتاکس DP

20211253
MPX

پمپ آب پنتاکس MPX

صفحه 1 از 2