منوی محصولات


لیست قیمت موتور برق بنزینی واکسون VACKSON

قیمت ریال

ساخت

 قدرت KW 

مدل

شرح کالا

ردیف

3/960/000

چین

800 W

VK950N

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

1

5/280/000

چین

1.5 KW

VK2800R

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

2

9/130/000

چین

2 KW

VK3900KF

موتور برق بنزینی ونفتی هندلی واکسون

3

7/150/000

چین

2.2 KW

VC3800

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

4

7/150/000

چین

2.2 KW

VPG3600

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

5

8/250/000

چین

3 KW

VC6800

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

6

8/250/000

چین

3 KW

VPG5600

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

7

9/900/000

چین

3 KW

VC6800E1

استارتی واکسون موتور برق بنزینی

8

9/900/000

چین

3 KW

VPG5600E1

استارتی واکسون موتور برق بنزینی

9

11/000/000

چین

3 KW

VC6800E2

استارتی وچرخ دار واکسون موتور برق بنزینی

10

8/800/000

چین

3 KW

VK5500

موتور برق بنزینی هندلی واکسون

11

10/450/000

چین

3 KW

VK5500E1

استارتی واکسون موتور برق بنزینی

12

20/900/000

چین

6 KW

VK8500E2

استارتی وچرخ دار واکسون موتور برق بنزینی

13

22/000/000

چین

7 KW

VK9500E2

استارتی وچرخ دار واکسون موتور برق بنزینی

14

25/850/000

چین

8 KW

VK10800E2

استارتی وچرخ دار واکسون موتور برق بنزینی

15

25/850/000

چین

8 KW

VK10500E2

استارتی وچرخ دار واکسون موتور برق بنزینی

16

35/200/000

چین

8 KW

KDE9500T

موتور برق دیزلی استارتی وسایلنت واکسون

17

 


صفحه از