منوی محصولات


لیست قیمت پنتاکس مونتاژ ایران

لیست قیمت پمپ پنتاکس مونتاژ ایران

قیمت پمپ  پنتاکس مونتاژ ایران به روز است. ولی در صورتی که قست خرید هر یک از این محصولات را دارید می توانید به شماره های داخل سایت تماس بگیرید.

جهت استعلام  قیمت پمپ پنتاکس مونتاژ ایران و دیگر وقیمت ها   تماس حاصل فرمایید با تشکر

021-3394802___021-77588037

قیمت

نام آیتم

کد آیتم

241,300,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U9SV-450/8T

069/050

253,630,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U9SV-500/9T

069/051

271,430,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U9SV-550/10T

069/052

130,370,000

پنتاکس طبقاتی تکفاز

U18SV-250/3T

069/053

182,190,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18SV-400/4T

069/054

237,010,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18SV-450/5T

069/055

259,140,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18SV-550/6T

069/056

138,700,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U7S-300/6-

069/057

115,590,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18S-250/3T

069/058

104,460,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18S-180/2T

069/059

161,280,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18S-400/4T

069/060

71,720,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3S-100/5

069/061

61,950,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3S-90/4--

069/062

54,410,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3S-70/3—U7S-120/3

069/063

80,400,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U7S-120/3

069/064

65,980,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U7S-120/3T

069/065

105,360,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U9S-200/4

069/066

102,450,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U9S-200/4T

069/067

209,240,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U5SV-350/11T

069/068

81,500,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3S-120/6

069/069

133,070,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U5S-200/7

069/070

130,510,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U7V-400/8T

069/071

169,520,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U7V-450/9T

069/072

45,000,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3-90/4---

069/073

87,360,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U9V-200/4T

069/074

88,030,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U5V-180/6T

069/075

114,530,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U7S-300/6T

069/076

70,200,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U9-200/4

069/077

49,470,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U7-120/3T

069/078

84,920,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3-150/7---

. 069/079

83,990,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U9-250/5---

069/080

367,020,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18SV-750/8T

069/081

400,890,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U18SV-900/9T

069/082

38,670,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3-50/2----

069/083

49,690,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3S-50/2---

069/084

54,410,000

پنتاکس طبقاتی سه فاز

U3S-70/3T

069/085

61,950,000

پنتاکس طبقاتی تک فاز

U3S-90/4T

069/086

 

 

 

قیمت

نام آیتم

کد آیتم

12,040,000

پنتاکس کوچک

PM45=(IR)= ----------

050/001

16,200,000

پنتاکس 61 متری

PM80=(IR)= ----------

050/002

19,150,000

پنتاکس بشقابی

CM100/00=(IR)= ---

050/012

22,100,000

پنتاکس بشقابی

CM100/01=(IR)=---

050/013

22,100,000

پنتاکس جتی

CAM100/00=(IR)=-1HP-

050/018

40,200,000

پنتاکس دوپروانه

CB100/00=(IR)= -

050/021

44,600,000

پنتاکس دوپروانه

CB100/01=(IR)= -

050/022

50,930,000

پنتاکس دوپروانه

CB160/00=(IR)=(IR)=-

050/023

56,430,000

پنتاکس دوپروانه

CB160/01=(IR)= -

050/024

56,590,000

پنتاکس دوپروانه

CB210/00=(IR)= -

050/025

62,420,000

پنتاکس دوپروانه

CB210/01=(IR)= -

050/026

92,370,000

پنتاکس دوپروانه

CB310/00=(IR)= -

050/027

98,410,000

پنتاکس دوپروانه

CB310/01=(IR)= -

050/028

122,320,000

پنتاکس دوپروانه

CB400/00= -

050/029

133,180,000

پنتاکس دوپروانه

CB400/01=(IR)= -

050/030

57,480,000

پنتاکس دوپروانه

CBT160/01=(IR)= -

050/034

62,720,000

پنتاکس دوپروانه

CBT210/01=(IR)=

050/036

61,330,000

پنتاکس دوپروانه

CBT210/01=(IR)=

050/037

67,470,000

پنتاکس دوپروانه

CBT310/01=(IR)=

050/038

114,640,000

پنتاکس دوپروانه

CBT400/00=(IR)=

050/039

125,170,000

پنتاکس دوپروانه

CBT400/01=(IR)=

050/040

119,580,000

پنتاکس دوپروانه

CBT600/00=(IR)=

050/041

129,560,000

پنتاکس دوپروانه

CBT600/01=(IR)=

050/042

155,450,000

پنتاکس دوپروانه

CBT751/00=(IR)=

050/043

165,210,000

پنتاکس دوپروانه

CBT751/01=(IR)=

050/044

226,970,000

پنتاکس دوپروانه

CBT800=(IR)= ---

050/045

237,400,000

پنتاکس دوپروانه

CBT1000=(IR)= --

050/046

261,000,000

پنتاکس دوپروانه

CBT1250=(IR)= --

050/047

48,140,000

پنتاکس2 اینچ 5/1 اسب

CS150/2=(IR)=

050/052

48,840,000

پنتاکس2 اینچ 2 اسب

CS200/2=(IR)=

050/053

             79,800,000

پنتاکس3 اینچ2 اسب

CS200/3-=(IR)=

050/054

85,800,000

پنتاکس3 اینچ 3 اسب

CS300/3-=(IR)=

050/055

47,370,000

پنتاکس2 اینچ 2 اسب

CST200/2=(IR)=

050/056

58,140,000

پنتاکسارتفاع بالا -

CH160=(IR)= -

050/083

60,320,000

پنتاکس ارتفاع بالا -

CH210=(IR)= -

050/084

 

صفحه از