منوی محصولات


لیست قیمت پنتاکس PENTAX

لیست قیمت پمپ آب پنتاکس

بروزرسانی 1400/10/21 ، قیمت ها دارای تخفیف می باشد

لطفا جهت سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید

021-77588037__0213394802

لیست قیمت پنتاکس

  • منظور از (IR) در جلوی اسم پمپ همان پمپ پنتاکس ایرانی است

نام پمپ

قیمت (ریال)

لیست قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس

پنتاکس طبفاتی تک فاز U5-180/6-IR

71.500.000

پنتاکس طبفاتی تک فاز U5-200/7-IR

79.900.000

پنتاکس طبفاتی  سه فاز U5-200/7T-IR

77.200.000

پنتاکس طبفاتی تک فاز U7-300/8-IR

93.500.000

پنتاکس طبفاتی 3 فاز U7-300/8T-IR

73.000.000

پنتاکس طبفاتی تک  فاز U5V-300/10

114.600.000

پنتاکس طبفاتی 3 فاز U5V-300/10T-IR

98.000.000

پنتاکس طبفاتی 3 فاز U5V-350/11T-IR

118.200.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U5SV-280/9T

148.400.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U5SV-300/10T

156.400.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U7SV-400/8T

177.800.000

پنتاکس طبقات تک فاز U5V-250/8-IR

95.500.000

پنتاکس طبقات تک فاز U5V-350/11-IR

126.400.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U7-350/7T-IR

97.500.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U9-250/5-IR

72.100.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5-150/5

76.920.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5-150/5T

75.210.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز  U5-180/6 

78.490.000

پنتاکس طبقاتی  سه فاز U5-180/6T

75.500.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5-200/7

88.200.000

پنتاکس طبقاتی  سه فاز U5-200/7T

84.920.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5-250/5

80.707.000

پنتاکس طبقاتی  سه فاز U7 -250/5T

74.830.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U7-300/6

103.210.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U7-300/6T

80.470.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7-350/7T

107.400.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9-200/4T

73.890.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9-250/5T

79.690.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-200/7 

99.960.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-250/8 

105.600.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-250/8T 

101.350.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-280/9 

124.300.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-280/9T 

103.700.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-300/10 

126.690.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-300/10T 

108.160.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-350/11 

139.670.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-350/11T 

130.710.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-180/6 

124.300.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-180/6T 

120.400.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-200/7 

148.100.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-200/7T

144.370.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-250/8

158.060.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-250/8T

153.290.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-280/9

191.960.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-280/9T

160.100.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-300/10

198.860.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-300/10T

168.530.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-350/11

217.930.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U7SV-180/4

115.890.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U7SV-180/4T

112.030.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U7SV-250/5

125.710.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-250/5T

120.860.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U7SV-300/6

157.460.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-300/6T

130.730.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-350/7T

182.620.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-400/8T

197.620.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-450/9T

241.640.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-550/10T

252.380.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-200/4T

117.820.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U9SV-250/5

132.130.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-250/5T

128.910.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U9SV-300/6

184.030.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-300/6T

155.350.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-400/7T

200.780.000

لیست قیمت پمپ پنتاکس بشقابی

پنتاکس بشقابی نیم اسب---CM50/00

23.210.000

پنتاکس بشقابی نیم اسب---CM50/01

25.660.000

پنتاکس بشقابی  ---CM100/00

28.320.000

پنتاکس بشقابی  ---CM100/01

30.750.000

پنتاکس بشقابی  ---CM164/01

57.690.000

پنتاکس بشقابی  ---CM214/01

70.490.000

پنتاکس بشقابی3فاز   ---CMT100/00

38.420.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT100/01

42.960.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT164/01

63.960.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT214/01

67.600.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT314/01

68.740.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT4000

128.260.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT550

136.820.000

پنتاکس جتی 1 اسب ---- CAM100/00

30.750.000

لیست قیمت پمپ دو اینچ پنتاکس

پنتاکس دو اینچ 1 اسب ---- CS100/2

41.870.000

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب ---- CS150/2

57.010.000

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب------ CSB100/2

55.350.000

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب------ CSB150/2

56.600.000

پنتاکس 2 اینچ 2  اسب ----- CS 200/2

57.880.000

پنتاکس 2 اینچ2  اسب ----- CS 200/2

94.730.000

پنتاکس 2 اینچ سه فاز----- CST 550/4

55.010.000

پنتاکس 2 اینچ سه فاز-----CST220/2

56.120.000

لیست قیمت پمپ سه اینچ پنتاکس

پنتاکس 3 اینچ 3  اسب ----- CS 300/3

101.690.000

پنتاکس 3 اینچ سه فاز----- CST 300/3

96.270.000

پنتاکس 3 اینچ سه فاز----- CST 400/3

100.300.000

پنتاکس 3 اینچ سه فاز-----CST200/3

93.850.000

لیست قیمت پمپ چهار اینچ پنتاکس

پنتاکس 4 اینچ 5/4 اسب ----- CS 450/4

120.000.000

پنتاکس 4 اینچ سه فاز----- CST 450/4

111.200.000

پنتاکس 4 اینچ سه فاز----- CST 550/4

116.160.000

پنتاکس---------MD100

41.000.000

پنتاکس پنج به چهار -----CR100/00

39.590.000

پنتاکس کوچک---------PM45

15.160.000

پنتاکس 61 متری---------PM80

20.520.000

پنتاکس80 متری--------PM90

28.320.000

لیست قیمت شناور پنتاکس

پمپ شناور پنتاکس4S140/20A-3HP

40.150.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/06A-1.5HP

21.010.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/08A-3HP

38.670.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/17A-4HP

36.870.000

پمپ شناور پنتاکس4S20023A5.5HP

46.570.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/09A-1HP

21.010.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/27A-3HP--

40.750.000

پمپ شناور پنتاکس4S140/14A-2HP

31.390.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/08A-2HP

23.590.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/13A-5.5HP---

55.720.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/15A-5-5.5HP---

63.220.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/11A-4HP--

48.690.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/20A-7.5HP

80.060.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/14A-1.5HP

26.870.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/18A-2HP

31.170.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/13A-3HP

31.720.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/32A-7.5HP

60.150.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/04A-1HP

18.370.000

پمپ شناور پنتاکس4S260/10A-3HP

37.560.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/35A-4HP

55.010.000

پمپ شناور پنتاکس4S260/26A-7.5HP

87.810.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/48A-5.5HP

69.260.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/04A-1HP

57.450.000

پمپ شناور پنتاکس4S260/14A4HP

48.610.000

لیست قیمت موتور شناور تک فاز و سه فاز پنتاکس

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE10-1HP----

34.580.000

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE15-1.5HP----

39.980.000

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE20-2HP----

47.780.000

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE30-3HP----

60.800.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET10-1HP----

34.860.000

موتور شناور تک فاز پنتا MPET15-1.5HP----

39.360.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET20-2HP----

43.990.000

موتور شناورسه  فاز پنتا MPET30-3HP----

51.910.000

موتور شناورسه فاز پنتا MPET40-4HP----

72.260.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET55-5.5----

91.410.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET75-7.5----

102.690.000

موتور شناورسه فاز پنتا MPET100-10----

136.710.000

موتور شناور پنتاکس 6L7NP-7.5HP -6----

22.410.000

لیست قیمت الکتروپمپ شناور پنتاکس

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/4

98.870.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/4G

109.290.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/5

102.890.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/5G

113.230.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/7

116.910.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/7G

126.810.000

لیست قیمت پمپ دو پروانه پنتاکس

پنتاکس دوپروانه ----CBT400/00

127.100.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT400/01

138.700.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT600/00

132.210.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT600/01

143.600.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT750/00

153.160.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT751/01

183.100.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT800

251.630.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT1000

263.210.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT1250

289.520.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT1500

302.700.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT751/00

172.370.000

پنتاکس دوپروانه ----CB310/00

103.600.000

پنتاکس دوپروانه ----CB310/01

110.120.000

پنتاکس دوپروانه ----MB150

63.870.000

پنتاکس دوپروانه ----MB200/00

64.480.000

پنتاکس دوپروانه ----MB200/01

70.360.000

پنتاکس دوپروانه سه فاز ----MBT300/00

62.850.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT160/00

61.050.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT210/00

67.250.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT100/00

46.200.000

پنتاکس دوپروانه ----CB100/00

45.870.000

پنتاکس دوپروانه ----CB100/01

50.760.000

پنتاکس دوپروانه ----CB160/00

63.270.000

پنتاکس دوپروانه ----CB160/01

70.180.000

پنتاکس دوپروانه ----CB200/00

70.410.000

پنتاکس دوپروانه ----CB210/01

77.550.000

پنتاکس دوپروانه ----CB400/00

135.610.000

پنتاکس دوپروانه ----CB400/01

147.610.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT100/01

51.090.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT160/01

68.400.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT210/01

74.180.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT310/00

68.610.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT310/01

75.580.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CAB150

80.680.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CAB200

81.380.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CABT200

80.560.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CAB300/01

88.670.000

لیست قیمت پمپ سه فاز پنتاکس

پنتاکس سه فاز ----CM32-160A

123.390.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-200A

216.900.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-200B

206.130.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-200C

156.310.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-250A

424.330.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-250B

274.930.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-250C

262.820.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-160A

151.200.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-160B

146.490.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-200B

217.600.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-125A

150.910.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-160A

216.490.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-160B

205.660.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-200B

262.700.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-200C

249.890.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-125A

222.510.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-125B

211.760.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-160A

413.580.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-160B

263.680.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-200C

428.950.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160A

504.890.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160B

479.540.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160C

428.430.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160D

278.790.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-200B

206.840.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-250B

271.720.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-200B

476.980.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-200A

504.230.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-125B

123.690.000

پنتاکس سه فاز -----CM40-125C

120.860.000

پنتاکس سه فاز -----CM50-200A

413.580.000

پنتاکس سه فاز -----CM80-200B

899.830.000

پنتاکس سه فاز -----CM65-160C

250.980.000

پنتاکس سه فاز -----CM80-200A

976.560.000

پنتاکس سه فاز -----CM50-250B

506.100.000

پنتاکس سه فاز -----CM65-250B

478.920.000

پنتاکس سه فاز------CM65-250B

903.060.000

لیست قیمت الکتروپمپ شناور پنتاکس

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/8

126.810.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/8G

136.970.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/4

101.890.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/4G

112.050.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/5

107.050.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/5G

117.320.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/6

116.910.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/6G

126.810.000

پنتاکس  دو لول تک فاز -----AP100

42.660.000

پنتاکس  دو لول تک فاز -----AP200

78.380.000

پنتاکس -------INOX100/60

42.370.000

لیست قیمت لجنکش استیل پنتاکس

پنتاکس لجنکش استیل DX80/G

72.090.000

پنتاکس لجنکش استیل DX80/2G

73.120.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/1 1.2G

73.700.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/2G

74.990.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/2

73.120.000

پنتاکس لجنکش استیل DX80/1 1.2G

72.090.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/1 1.2G

73.700.000

لیست قیمت لجنکش چدن پنتاکس

پنتاکس لجنکش چدن DG80/2G

66.500.000

پنتاکس لجنکش چدن DG100/2G

68.070.000

پنتاکس لجنکش چدن DG100/G

68.120.000

پنتاکس لجنکش چدن DG100/2

66.500.000

پنتاکس لجنکش چدن DG1001- 1/2

66.500.000

پنتاکس لجنکش چدن DG1001- 1/2G

68.120.000

سیستم کنترل پنتاکس HIDROMATI-IH1

6.700.000

سیستم کنترل پنتاکس HIDROTANK-IH1- 0.4L

9.440.000

لیست قیمت اینورتر تک فاز پنتاکس

اینورتر پنتاکس تک فاز--- IPFC114

251.180.000

اینورتر پنتاکس تک فاز--- IPFC309

276.920.000

اینورتر پنتاکس تک فاز--- FCP109

140.470.000

اینورتر پنتاکس تک فاز--- FCP111

181.090.000

منبع تحت فشار-----24LTR-PENTAX

6.090.000

لیست قیمت کفکش بدنه پلاستیک پنتاکس

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک DO40---

26.520.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP40G

27.870.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP60

27.720.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP60G

29.000.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP80

37.200.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP80G

38.600.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP100

39.060.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP100G

40.310.000

لیست قیمت پمپ لجنکس پنتاکس

پنتاکس لجنکشDCT560------

277.060.000

پنتاکس لجنکشDCT750------

360.400.000

پنتاکس لجنکشDCT1000------

364.560.000

پنتاکس لجنکشDCT310------

179.310.000

پنتاکس لجنکشDCT410------

271.690.000

پنتاکس لجنکشDCT210------

179.230.000

پنتاکس لجنکشDCT310------

187.820.000

پنتاکس لجنکشDMT300-4-----

301.280.000

پنتاکس لجنکشDMT1000-----

353.420.000

پنتاکس لجنکشDMT210------

186.610.000

پنتاکس لجنکشDCT560------

259.430.000

پنتاکس لجنکشDCT550-4-----

385.610.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DRRT200-

200.030.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DRRT300-

200.480.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT400-

295.630.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT550-

299.830.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT750-

379.480.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT1000-

383.680.000

پنتاکس کوچک ------PM45=(IR)

12.40.000

پنتاکس 61 متری-----PM80=(IR)

16.200.000

پنتاکس بشقابی ---CM100/00 =(IR)

19.150.00

پنتاکس بشقابی ---CM100/01 =(IR)

22.100.000

پنتاکس چتی-----CAM100/00=(IR)=1HP

22.100.000

لیست قیمت پمپ دو پروانه پنتاکس ایرانی

پنتاکس دو پروانه  CB100/00=(IR)

40.200.000

پنتاکس دو پروانه  CB100/01=(IR)

44.600.000

پنتاکس دو پروانه  CB160/00=(IR)

50.930.000

پنتاکس دو پروانه  CB160/01=(IR)

56.430.000

پنتاکس دو پروانه  CB210/00=(IR)

56.590.000

پنتاکس دو پروانه  CB210/01=(IR)

62.420.000

پنتاکس دو پروانه  CB310/00=(IR)

92.370.000

پنتاکس دو پروانه  CB400/00=(IR)

122.320.000

پنتاکس دو پروانه  CBT160/01=(IR)

57.480.000

پنتاکس دو پروانه  CBT210/01=(IR)

62.720.000

پنتاکس دو پروانه  CBT310/00=(IR)

61.330.000

پنتاکس دو پروانه  CBT310/01=(IR)

67.470.000

پنتاکس دو پروانه  CBT400/00=(IR)

114.640.000

پنتاکس دو پروانه  CBT400/01=(IR)

125.170.000

پنتاکس دو پروانه  CBT600/00=(IR)

119.580.000

پنتاکس دو پروانه  CBT600/01=(IR)

129.560.000

پنتاکس دو پروانه  CBT751/00=(IR)

155.450.000

پنتاکس دو پروانه  CBT751/01=(IR)

165.210.000

پنتاکس دو پروانه  CBT800=(IR)

226.970.000

پنتاکس دو پروانه  CBT1000=(IR)

237.400.000

پنتاکس دو پروانه  CBT1250=(IR)

261.000.000

پنتاکس دو پروانه MB200/000=(IR)=

57.700.000

لیست قیمت پمپ 2 اینچ پنتاکس ایرانی

پنتاکس  2 اینچ 1.5  اسب CS150/2=(IR)

48.140.000

پنتاکس  2اینچ 2 اسب CS200/2=(IR)

48.840.000

پنتاکس  3اینچ 2 اسب=(IR) CS200/3

79.800.000

پنتاکس  3 اینچ 3 اسب=(IR) CS300/3

85.800.000

پنتاکس  2اینچ 2 اسب=(IR) CST200/2

47.370.000

لیست قیمت پمپ ارتفاع بلند پنتاکس ایرانی

پنتاکس لول بلند CAB300/01=(IR)

79.300.000

پنتاکس ارتفاع بالاCH160=(IR)=

58.140.000

پنتاکس ارتفاع بالاCH210=(IR)=

60.320.000

پنتاکس ارتفاع بالاCH310=(IR)=

99.000.000

پنتاکس ارتفاع بالاCHT210=(IR)=

57.300.000

پنتاکس ارتفاع بالاCHT310=(IR)=

59.000.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CH160

67.070.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CH210

71.070.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CH310

117.310.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT210

67.290.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT310

69.150.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT400

130.510.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT550

143.600.000

لیست قیمت پمپ استخری پنتاکس

پنتاکس استخری WINNER100M=(IR)

68.000.000

پنتاکس استخری WINNER150M=(IR)

74.000.000

پنتاکس استخری WINNER200M=(IR)

87.500.000

پنتاکس استخری WINNER300M=(IR)

102.500.000

لیست قیمت پمپ پنتاکس ایرانی

 

قیمت

نام آیتم

12,040,000

پنتاکس کوچک

PM45=(IR)= ----------

16,200,000

پنتاکس 61 متری

PM80=(IR)= ----------

19,150,000

پنتاکس بشقابی

CM100/00=(IR)= ---

22,100,000

پنتاکس بشقابی

CM100/01=(IR)=---

22,100,000

پنتاکس جتی

CAM100/00=(IR)=-1HP-

40,200,000

پنتاکس دوپروانه

CB100/00=(IR)= -

44,600,000

پنتاکس دوپروانه

CB100/01=(IR)= -

50,930,000

پنتاکس دوپروانه

CB160/00=(IR)=(IR)=-

56,430,000

پنتاکس دوپروانه

CB160/01=(IR)= -

56,590,000

پنتاکس دوپروانه

CB210/00=(IR)= -

62,420,000

پنتاکس دوپروانه

CB210/01=(IR)= -

92,370,000

پنتاکس دوپروانه

CB310/00=(IR)= -

98,410,000

پنتاکس دوپروانه

CB310/01=(IR)= -

122,320,000

پنتاکس دوپروانه

CB400/00= -

133,180,000

پنتاکس دوپروانه

CB400/01=(IR)= -

57,480,000

پنتاکس دوپروانه

CBT160/01=(IR)= -

62,720,000

پنتاکس دوپروانه

CBT210/01=(IR)=

61,330,000

پنتاکس دوپروانه

CBT210/01=(IR)=

67,470,000

پنتاکس دوپروانه

CBT310/01=(IR)=

114,640,000

پنتاکس دوپروانه

CBT400/00=(IR)=

125,170,000

پنتاکس دوپروانه

CBT400/01=(IR)=

119,580,000

پنتاکس دوپروانه

CBT600/00=(IR)=

129,560,000

پنتاکس دوپروانه

CBT600/01=(IR)=

155,450,000

پنتاکس دوپروانه

CBT751/00=(IR)=

165,210,000

پنتاکس دوپروانه

CBT751/01=(IR)=

226,970,000

پنتاکس دوپروانه

CBT800=(IR)= ---

237,400,000

پنتاکس دوپروانه

CBT1000=(IR)= --

261,000,000

پنتاکس دوپروانه

CBT1250=(IR)= --

48,140,000

پنتاکس2 اینچ 5/1 اسب

CS150/2=(IR)=

48,840,000

پنتاکس2 اینچ 2 اسب

CS200/2=(IR)=

             79,800,000

پنتاکس3 اینچ2 اسب

CS200/3-=(IR)=

85,800,000

پنتاکس3 اینچ 3 اسب

CS300/3-=(IR)=

47,370,000

پنتاکس2 اینچ 2 اسب

CST200/2=(IR)=

58,140,000

پنتاکسارتفاع بالا -

CH160=(IR)= -

60,320,000

پنتاکس ارتفاع بالا -

CH210=(IR)= -


لیست قیمت پمپ آب پنتاکس

بروزرسانی 1400/10/21 ، قیمت ها دارای تخفیف می باشد

لطفا جهت سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید

021-77588037__0213394802

لیست قیمت پنتاکس

  • منظور از (IR) در جلوی اسم پمپ همان پمپ پنتاکس ایرانی است

نام پمپ

قیمت (ریال)

لیست قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس

پنتاکس طبفاتی تک فاز U5-180/6-IR

71.500.000

پنتاکس طبفاتی تک فاز U5-200/7-IR

79.900.000

پنتاکس طبفاتی  سه فاز U5-200/7T-IR

77.200.000

پنتاکس طبفاتی تک فاز U7-300/8-IR

93.500.000

پنتاکس طبفاتی 3 فاز U7-300/8T-IR

73.000.000

پنتاکس طبفاتی تک  فاز U5V-300/10

114.600.000

پنتاکس طبفاتی 3 فاز U5V-300/10T-IR

98.000.000

پنتاکس طبفاتی 3 فاز U5V-350/11T-IR

118.200.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U5SV-280/9T

148.400.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U5SV-300/10T

156.400.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U7SV-400/8T

177.800.000

پنتاکس طبقات تک فاز U5V-250/8-IR

95.500.000

پنتاکس طبقات تک فاز U5V-350/11-IR

126.400.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U7-350/7T-IR

97.500.000

پنتاکس طبقات 3 فاز U9-250/5-IR

72.100.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5-150/5

76.920.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5-150/5T

75.210.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز  U5-180/6 

78.490.000

پنتاکس طبقاتی  سه فاز U5-180/6T

75.500.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5-200/7

88.200.000

پنتاکس طبقاتی  سه فاز U5-200/7T

84.920.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5-250/5

80.707.000

پنتاکس طبقاتی  سه فاز U7 -250/5T

74.830.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U7-300/6

103.210.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U7-300/6T

80.470.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7-350/7T

107.400.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9-200/4T

73.890.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9-250/5T

79.690.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-200/7 

99.960.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-250/8 

105.600.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-250/8T 

101.350.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-280/9 

124.300.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-280/9T 

103.700.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-300/10 

126.690.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-300/10T 

108.160.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5V-350/11 

139.670.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5V-350/11T 

130.710.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-180/6 

124.300.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-180/6T 

120.400.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-200/7 

148.100.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-200/7T

144.370.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-250/8

158.060.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-250/8T

153.290.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-280/9

191.960.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-280/9T

160.100.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-300/10

198.860.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U5SV-300/10T

168.530.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U5SV-350/11

217.930.000

پنتاکس طبقاتی تک فاز U7SV-180/4

115.890.000

پنتاکس طبقاتی سه فاز U7SV-180/4T

112.030.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U7SV-250/5

125.710.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-250/5T

120.860.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U7SV-300/6

157.460.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-300/6T

130.730.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-350/7T

182.620.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-400/8T

197.620.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-450/9T

241.640.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U7SV-550/10T

252.380.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-200/4T

117.820.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U9SV-250/5

132.130.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-250/5T

128.910.000

پنتاکس طبقاتی تک  فاز U9SV-300/6

184.030.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-300/6T

155.350.000

پنتاکس طبقاتی سه  فاز U9SV-400/7T

200.780.000

لیست قیمت پمپ پنتاکس بشقابی

پنتاکس بشقابی نیم اسب---CM50/00

23.210.000

پنتاکس بشقابی نیم اسب---CM50/01

25.660.000

پنتاکس بشقابی  ---CM100/00

28.320.000

پنتاکس بشقابی  ---CM100/01

30.750.000

پنتاکس بشقابی  ---CM164/01

57.690.000

پنتاکس بشقابی  ---CM214/01

70.490.000

پنتاکس بشقابی3فاز   ---CMT100/00

38.420.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT100/01

42.960.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT164/01

63.960.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT214/01

67.600.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT314/01

68.740.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT4000

128.260.000

پنتاکس بشقابی 3فاز ---CMT550

136.820.000

پنتاکس جتی 1 اسب ---- CAM100/00

30.750.000

لیست قیمت پمپ دو اینچ پنتاکس

پنتاکس دو اینچ 1 اسب ---- CS100/2

41.870.000

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب ---- CS150/2

57.010.000

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب------ CSB100/2

55.350.000

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب------ CSB150/2

56.600.000

پنتاکس 2 اینچ 2  اسب ----- CS 200/2

57.880.000

پنتاکس 2 اینچ2  اسب ----- CS 200/2

94.730.000

پنتاکس 2 اینچ سه فاز----- CST 550/4

55.010.000

پنتاکس 2 اینچ سه فاز-----CST220/2

56.120.000

لیست قیمت پمپ سه اینچ پنتاکس

پنتاکس 3 اینچ 3  اسب ----- CS 300/3

101.690.000

پنتاکس 3 اینچ سه فاز----- CST 300/3

96.270.000

پنتاکس 3 اینچ سه فاز----- CST 400/3

100.300.000

پنتاکس 3 اینچ سه فاز-----CST200/3

93.850.000

لیست قیمت پمپ چهار اینچ پنتاکس

پنتاکس 4 اینچ 5/4 اسب ----- CS 450/4

120.000.000

پنتاکس 4 اینچ سه فاز----- CST 450/4

111.200.000

پنتاکس 4 اینچ سه فاز----- CST 550/4

116.160.000

پنتاکس---------MD100

41.000.000

پنتاکس پنج به چهار -----CR100/00

39.590.000

پنتاکس کوچک---------PM45

15.160.000

پنتاکس 61 متری---------PM80

20.520.000

پنتاکس80 متری--------PM90

28.320.000

لیست قیمت شناور پنتاکس

پمپ شناور پنتاکس4S140/20A-3HP

40.150.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/06A-1.5HP

21.010.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/08A-3HP

38.670.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/17A-4HP

36.870.000

پمپ شناور پنتاکس4S20023A5.5HP

46.570.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/09A-1HP

21.010.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/27A-3HP--

40.750.000

پمپ شناور پنتاکس4S140/14A-2HP

31.390.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/08A-2HP

23.590.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/13A-5.5HP---

55.720.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/15A-5-5.5HP---

63.220.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/11A-4HP--

48.690.000

پمپ شناور پنتاکس4S400/20A-7.5HP

80.060.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/14A-1.5HP

26.870.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/18A-2HP

31.170.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/13A-3HP

31.720.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/32A-7.5HP

60.150.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/04A-1HP

18.370.000

پمپ شناور پنتاکس4S260/10A-3HP

37.560.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/35A-4HP

55.010.000

پمپ شناور پنتاکس4S260/26A-7.5HP

87.810.000

پمپ شناور پنتاکس4S100/48A-5.5HP

69.260.000

پمپ شناور پنتاکس4S200/04A-1HP

57.450.000

پمپ شناور پنتاکس4S260/14A4HP

48.610.000

لیست قیمت موتور شناور تک فاز و سه فاز پنتاکس

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE10-1HP----

34.580.000

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE15-1.5HP----

39.980.000

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE20-2HP----

47.780.000

موتور شناور تک فاز پنتاکس MPE30-3HP----

60.800.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET10-1HP----

34.860.000

موتور شناور تک فاز پنتا MPET15-1.5HP----

39.360.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET20-2HP----

43.990.000

موتور شناورسه  فاز پنتا MPET30-3HP----

51.910.000

موتور شناورسه فاز پنتا MPET40-4HP----

72.260.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET55-5.5----

91.410.000

موتور شناور سه فاز پنتا MPET75-7.5----

102.690.000

موتور شناورسه فاز پنتا MPET100-10----

136.710.000

موتور شناور پنتاکس 6L7NP-7.5HP -6----

22.410.000

لیست قیمت الکتروپمپ شناور پنتاکس

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/4

98.870.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/4G

109.290.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/5

102.890.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/5G

113.230.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/7

116.910.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/7G

126.810.000

لیست قیمت پمپ دو پروانه پنتاکس

پنتاکس دوپروانه ----CBT400/00

127.100.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT400/01

138.700.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT600/00

132.210.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT600/01

143.600.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT750/00

153.160.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT751/01

183.100.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT800

251.630.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT1000

263.210.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT1250

289.520.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT1500

302.700.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT751/00

172.370.000

پنتاکس دوپروانه ----CB310/00

103.600.000

پنتاکس دوپروانه ----CB310/01

110.120.000

پنتاکس دوپروانه ----MB150

63.870.000

پنتاکس دوپروانه ----MB200/00

64.480.000

پنتاکس دوپروانه ----MB200/01

70.360.000

پنتاکس دوپروانه سه فاز ----MBT300/00

62.850.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT160/00

61.050.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT210/00

67.250.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT100/00

46.200.000

پنتاکس دوپروانه ----CB100/00

45.870.000

پنتاکس دوپروانه ----CB100/01

50.760.000

پنتاکس دوپروانه ----CB160/00

63.270.000

پنتاکس دوپروانه ----CB160/01

70.180.000

پنتاکس دوپروانه ----CB200/00

70.410.000

پنتاکس دوپروانه ----CB210/01

77.550.000

پنتاکس دوپروانه ----CB400/00

135.610.000

پنتاکس دوپروانه ----CB400/01

147.610.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT100/01

51.090.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT160/01

68.400.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT210/01

74.180.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT310/00

68.610.000

پنتاکس دوپروانه ----CBT310/01

75.580.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CAB150

80.680.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CAB200

81.380.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CABT200

80.560.000

پنتاکس دو پروانه  لول بلند CAB300/01

88.670.000

لیست قیمت پمپ سه فاز پنتاکس

پنتاکس سه فاز ----CM32-160A

123.390.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-200A

216.900.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-200B

206.130.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-200C

156.310.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-250A

424.330.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-250B

274.930.000

پنتاکس سه فاز ----CM32-250C

262.820.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-160A

151.200.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-160B

146.490.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-200B

217.600.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-125A

150.910.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-160A

216.490.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-160B

205.660.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-200B

262.700.000

پنتاکس سه فاز ----CM50-200C

249.890.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-125A

222.510.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-125B

211.760.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-160A

413.580.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-160B

263.680.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-200C

428.950.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160A

504.890.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160B

479.540.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160C

428.430.000

پنتاکس سه فاز ----CM80-160D

278.790.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-200B

206.840.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-250B

271.720.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-200B

476.980.000

پنتاکس سه فاز ----CM65-200A

504.230.000

پنتاکس سه فاز ----CM40-125B

123.690.000

پنتاکس سه فاز -----CM40-125C

120.860.000

پنتاکس سه فاز -----CM50-200A

413.580.000

پنتاکس سه فاز -----CM80-200B

899.830.000

پنتاکس سه فاز -----CM65-160C

250.980.000

پنتاکس سه فاز -----CM80-200A

976.560.000

پنتاکس سه فاز -----CM50-250B

506.100.000

پنتاکس سه فاز -----CM65-250B

478.920.000

پنتاکس سه فاز------CM65-250B

903.060.000

لیست قیمت الکتروپمپ شناور پنتاکس

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/8

126.810.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس 5PES3/8G

136.970.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/4

101.890.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/4G

112.050.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/5

107.050.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/5G

117.320.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/6

116.910.000

الکتروپمپ شناور پنتاکس  5PES5/6G

126.810.000

پنتاکس  دو لول تک فاز -----AP100

42.660.000

پنتاکس  دو لول تک فاز -----AP200

78.380.000

پنتاکس -------INOX100/60

42.370.000

لیست قیمت لجنکش استیل پنتاکس

پنتاکس لجنکش استیل DX80/G

72.090.000

پنتاکس لجنکش استیل DX80/2G

73.120.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/1 1.2G

73.700.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/2G

74.990.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/2

73.120.000

پنتاکس لجنکش استیل DX80/1 1.2G

72.090.000

پنتاکس لجنکش استیل DX100/1 1.2G

73.700.000

لیست قیمت لجنکش چدن پنتاکس

پنتاکس لجنکش چدن DG80/2G

66.500.000

پنتاکس لجنکش چدن DG100/2G

68.070.000

پنتاکس لجنکش چدن DG100/G

68.120.000

پنتاکس لجنکش چدن DG100/2

66.500.000

پنتاکس لجنکش چدن DG1001- 1/2

66.500.000

پنتاکس لجنکش چدن DG1001- 1/2G

68.120.000

سیستم کنترل پنتاکس HIDROMATI-IH1

6.700.000

سیستم کنترل پنتاکس HIDROTANK-IH1- 0.4L

9.440.000

لیست قیمت اینورتر تک فاز پنتاکس

اینورتر پنتاکس تک فاز--- IPFC114

251.180.000

اینورتر پنتاکس تک فاز--- IPFC309

276.920.000

اینورتر پنتاکس تک فاز--- FCP109

140.470.000

اینورتر پنتاکس تک فاز--- FCP111

181.090.000

منبع تحت فشار-----24LTR-PENTAX

6.090.000

لیست قیمت کفکش بدنه پلاستیک پنتاکس

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک DO40---

26.520.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP40G

27.870.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP60

27.720.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP60G

29.000.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP80

37.200.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP80G

38.600.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP100

39.060.000

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP100G

40.310.000

لیست قیمت پمپ لجنکس پنتاکس

پنتاکس لجنکشDCT560------

277.060.000

پنتاکس لجنکشDCT750------

360.400.000

پنتاکس لجنکشDCT1000------

364.560.000

پنتاکس لجنکشDCT310------

179.310.000

پنتاکس لجنکشDCT410------

271.690.000

پنتاکس لجنکشDCT210------

179.230.000

پنتاکس لجنکشDCT310------

187.820.000

پنتاکس لجنکشDMT300-4-----

301.280.000

پنتاکس لجنکشDMT1000-----

353.420.000

پنتاکس لجنکشDMT210------

186.610.000

پنتاکس لجنکشDCT560------

259.430.000

پنتاکس لجنکشDCT550-4-----

385.610.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DRRT200-

200.030.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DRRT300-

200.480.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT400-

295.630.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT550-

299.830.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT750-

379.480.000

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT1000-

383.680.000

پنتاکس کوچک ------PM45=(IR)

12.40.000

پنتاکس 61 متری-----PM80=(IR)

16.200.000

پنتاکس بشقابی ---CM100/00 =(IR)

19.150.00

پنتاکس بشقابی ---CM100/01 =(IR)

22.100.000

پنتاکس چتی-----CAM100/00=(IR)=1HP

22.100.000

لیست قیمت پمپ دو پروانه پنتاکس ایرانی

پنتاکس دو پروانه  CB100/00=(IR)

40.200.000

پنتاکس دو پروانه  CB100/01=(IR)

44.600.000

پنتاکس دو پروانه  CB160/00=(IR)

50.930.000

پنتاکس دو پروانه  CB160/01=(IR)

56.430.000

پنتاکس دو پروانه  CB210/00=(IR)

56.590.000

پنتاکس دو پروانه  CB210/01=(IR)

62.420.000

پنتاکس دو پروانه  CB310/00=(IR)

92.370.000

پنتاکس دو پروانه  CB400/00=(IR)

122.320.000

پنتاکس دو پروانه  CBT160/01=(IR)

57.480.000

پنتاکس دو پروانه  CBT210/01=(IR)

62.720.000

پنتاکس دو پروانه  CBT310/00=(IR)

61.330.000

پنتاکس دو پروانه  CBT310/01=(IR)

67.470.000

پنتاکس دو پروانه  CBT400/00=(IR)

114.640.000

پنتاکس دو پروانه  CBT400/01=(IR)

125.170.000

پنتاکس دو پروانه  CBT600/00=(IR)

119.580.000

پنتاکس دو پروانه  CBT600/01=(IR)

129.560.000

پنتاکس دو پروانه  CBT751/00=(IR)

155.450.000

پنتاکس دو پروانه  CBT751/01=(IR)

165.210.000

پنتاکس دو پروانه  CBT800=(IR)

226.970.000

پنتاکس دو پروانه  CBT1000=(IR)

237.400.000

پنتاکس دو پروانه  CBT1250=(IR)

261.000.000

پنتاکس دو پروانه MB200/000=(IR)=

57.700.000

لیست قیمت پمپ 2 اینچ پنتاکس ایرانی

پنتاکس  2 اینچ 1.5  اسب CS150/2=(IR)

48.140.000

پنتاکس  2اینچ 2 اسب CS200/2=(IR)

48.840.000

پنتاکس  3اینچ 2 اسب=(IR) CS200/3

79.800.000

پنتاکس  3 اینچ 3 اسب=(IR) CS300/3

85.800.000

پنتاکس  2اینچ 2 اسب=(IR) CST200/2

47.370.000

لیست قیمت پمپ ارتفاع بلند پنتاکس ایرانی

پنتاکس لول بلند CAB300/01=(IR)

79.300.000

پنتاکس ارتفاع بالاCH160=(IR)=

58.140.000

پنتاکس ارتفاع بالاCH210=(IR)=

60.320.000

پنتاکس ارتفاع بالاCH310=(IR)=

99.000.000

پنتاکس ارتفاع بالاCHT210=(IR)=

57.300.000

پنتاکس ارتفاع بالاCHT310=(IR)=

59.000.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CH160

67.070.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CH210

71.070.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CH310

117.310.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT210

67.290.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT310

69.150.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT400

130.510.000

پنتاکس ارتفاع بالا ----CHT550

143.600.000

لیست قیمت پمپ استخری پنتاکس

پنتاکس استخری WINNER100M=(IR)

68.000.000

پنتاکس استخری WINNER150M=(IR)

74.000.000

پنتاکس استخری WINNER200M=(IR)

87.500.000

پنتاکس استخری WINNER300M=(IR)

102.500.000

لیست قیمت پمپ پنتاکس ایرانی

یکی از مهم ترین تجهیزاتی که در اطراف ما به کار برده می شود ولی متاسفانه نسبت به اهمیت آن توجهی نداریم، انواع پمپ های آب می باشد. پمپ ها در صنایع زیادی به کار برده می شوند. به همین دلیل در انواع مختلفی ساخته شده اند. یکی از مطرح ترین برندهایی که در تولید پمپ آب نقش دارد، برند پنتاکس است. بهتر است که قبل از خرید این محصول، با لیست قیمت پنتاکس PENTAX آشنا شوید.

درباره شرکت پمپ پنتاکس

پنتاکس یک برند مطرح و شناخته شده است که سال هاست در تولید انواع پمپ های صنایع فعالیت می کند. این برند یک مجموعه بازرگانی و فنی مهندسی است که به تامین تجهیزات استخری و پمپ های آبرسانی می پردازد. این برند با اتکا به دانش و فناوری روز دنیا، و به کمک نیروی متخصص توانسته به تولید بخش عمده ای از انواع نیاز صنایع به پمپ های آبرسانی بپردازد. این برند همچنین مهارت و خلاقیت ویژه ای را در تولید این محصولات به کار برده است.

همانطور که می دانید پمپ ها در انواع مختلف صنعتی و خانگی به دلیل کاربرد زیادی که دارند طراحی شده اند که پنتاکس به تولید همه آن ها به صورت هوشمند پرداخته است. این برند با 25 سال سابقه فعالیت تجاری خود را در این زمینه آغاز کرده است که باعث شده بازار خوبی برای این محصول فراهم شود. این برند برای آنکه بتواند بهترین انواع پمپ ها را طراحی و تولید کند، متریال عالی را در ساخت آن ها به کار برده است که بهتر است قبل از خرید آن به لیست قیمت پنتاکس PENTAX مراجعه کنید.

پمپ آب پنتاکس

یکی از مهم ترین تجهیزاتی که برای صنایع مختلف به کار برده می شود، پمپ های آب پنتاکس هستند. این پمپ ها برای انتقال مایعات به کار برده می شود و همچنین باعث افزایش فشار و جابه جاییی مایعات به ارتفاع بالاتر یا حتی پایین تر می شود. پمپ ها کاربردها فراوانی دارند و از منابع انرژی مختلفی استفاده می کنند که می توان به پمپ های دستی، برقی، موتورهای درون سوز و نیروی باد اشاره کرد. این پمپ ساخت کشور ایتالیا می باشد که از سال 1990 روانه بازار شده است. یکی از بهترین روش های انتقال آب در اصل استفاده از انواع پمپ های آب می باشد.

پمپ آب پنتاکس در انواع صنعتی و خانگی طراحی و تولید شده است که هر یک از آن ها دارای کاربردهای مختلف و مهمی در صنایع می باشند. بهتر است که با هر یک از انواع این پمپ ها آشنا شوید تا بتوانید آن ها را برای پروژه خود تهیه و خریداری کنید. به این ترتیب از جمله مهم ترین انواع پمپ های آب می توان به موارد ذکر شده در زیر اشاره کرد:

پمپ آب خانگی پنتاکس

پمپ های آب خانگی از مهم ترین تجهیزات آبرسانی هستند که برای نصب به شرایط خاصی نیاز دارند. این محصول در اصل برای تقویت و افزایش فشار اب، در مصارف مسکونی و خانگی استفاده می شود. همچنین این پمپ در دسته پمپ های سانتریفیوژ یا گریز از مرکزی قرار دارد که به دو قسمت ورودی و خروجی تقسم بندی شده است. این پمپ دارای یک پروانه می باشد که وظیفه مکش و پرتاب آب و در نهایت موتور یا الکتروموتور را به عهده دارد. در ساختمان ها، مجتمع های مسکونی و تجاری کوچک تا متوسط، به راحتی می توان از انواع پمپ آب خانگی پنتاکس استفاده کرد.

عوامل تاثیر گذار زیادی در انتخاب و خرید این پمپ حائز اهمیت قرار دارند که می توان به تعداد طبقات ساختمان، تعداد واحدها در هر طبقه، متراژ واحدها و تعداد شیرهای آب ساختمان و میزان مصرف آب اشاره کرد. این پمپ در انواع مختلفی ساخته شده است که شامل پمپ آب خانگی نیم اسب، پمپ یک اسب بخار بشقابی، پمپ یک اسب بخار جتی، پمپ آب یک اسب بخار دو پروانه، پمپ آب خانگی یک و نیم اسب بخار دو پروانه و پمپ آب خانگی دو اسب بخار می باشد.

پمپ آب صنعتی پنتاکس

پمپ آب صنعتی و کشاورزی پنتاکس از دسته محصولات دیگر پنتاکس است که کاملا مشابه پمپ آب خانگی می باشد. این پمپ به دلیل آن که نیاز به آبدهی زیاد دارد، قطر دهانه خروچی پمپ عموما بیشتر از 2 اینچ می باشد و قدرت الکتروموتور نیز نسبت به پمپ های خانگی بیشتر می باشد. این پمپ در سیستم های آبیاری، کارگاه ها و صنایع، زمین های کشاورزی و باغبانی، استخرها و حوضچه های آب و سایر کاربردهایی که نیاز به دبی بالا دارند نقش مهمی را بازی می کند.

عوامل مهمی در انتخاب پمپ موثر هستند که شامل توان، حداکثر دبی، حداکثر ارتفاع، قطر خروجی لوله و مشخصات الکتریکی می باشد. به این ترتیب لازم است بدانید که الکتروموتور، کوپلینگ، محفظه یاتاقان، مکانیکال سیل و پروانه از جمله مهم ترین اجزای پمپ صنعتی هستند که باید در کیفیت ایده آل ساخته شود. این پمپ ها کاملا بی صدا هستند و می توانند در صنایع ذکر شده نقش مهمی را بازی کنند. برای تهیه این محصولات می توانید به لیست قیمت پنتاکس PENTAX مراجعه کنید.

خرید محصولات پنتاکس PENTAX

زمانی که برای خرید انواع محصولات پنتاکس مراجعه می کنید، بهتر است بدانید که باید در ابتدا راجع به مشخصات این محصولات و اینگه به چه دردی می خورد اطلاع کسب کنید. به این صورت باید تعیین کنید که قرار است در چه صنایعی از این پمپ استفاده نمائید. به این ترتیب می توانید انواع پمپ پنتاکس را در کیفیت ایده و از نمایندگی های پنتاکس تهیه و خریداری کنید. پنتاکس بهترین کیفیت را برای جلب رضایت مشتری در نظر گرفته است و به تولید آن ها با استاندارد ملی پرداخته است.

این برند برای انواع محصولات خود و پمپ های پرکاربرد نه تنها کیفیت ایده آلی را پیاده کرده است، بلکه قیمت ارزنده و شایسته ای را در نظر گرفته است که باعث شده در بازار صنایع به شهرت برسد. پنتاکس همیشه بهترین قیمت را در لیست قیمت پنتاکس PENTAX برای محصولات خود تعیین کرده است که باعث شده کاربران به راحتی بتوانند برای پروژه های خود این تجهیزات را تهیه و خریداری کنند.

 

 

 

قیمت

نام آیتم

12,040,000

پنتاکس کوچک

PM45=(IR)= ----------

16,200,000

پنتاکس 61 متری

PM80=(IR)= ----------

19,150,000

پنتاکس بشقابی

CM100/00=(IR)= ---

22,100,000

پنتاکس بشقابی

CM100/01=(IR)=---

22,100,000

پنتاکس جتی

CAM100/00=(IR)=-1HP-

40,200,000

پنتاکس دوپروانه

CB100/00=(IR)= -

44,600,000

پنتاکس دوپروانه

CB100/01=(IR)= -

50,930,000

پنتاکس دوپروانه

CB160/00=(IR)=(IR)=-

56,430,000

پنتاکس دوپروانه

CB160/01=(IR)= -

56,590,000

پنتاکس دوپروانه

CB210/00=(IR)= -

62,420,000

پنتاکس دوپروانه

CB210/01=(IR)= -

92,370,000

پنتاکس دوپروانه

CB310/00=(IR)= -

98,410,000

پنتاکس دوپروانه

CB310/01=(IR)= -

122,320,000

پنتاکس دوپروانه

CB400/00= -

133,180,000

پنتاکس دوپروانه

CB400/01=(IR)= -

57,480,000

پنتاکس دوپروانه

CBT160/01=(IR)= -

62,720,000

پنتاکس دوپروانه

CBT210/01=(IR)=

61,330,000

پنتاکس دوپروانه

CBT210/01=(IR)=

67,470,000

پنتاکس دوپروانه

CBT310/01=(IR)=

114,640,000

پنتاکس دوپروانه

CBT400/00=(IR)=

125,170,000

پنتاکس دوپروانه

CBT400/01=(IR)=

119,580,000

پنتاکس دوپروانه

CBT600/00=(IR)=

129,560,000

پنتاکس دوپروانه

CBT600/01=(IR)=

155,450,000

پنتاکس دوپروانه

CBT751/00=(IR)=

165,210,000

پنتاکس دوپروانه

CBT751/01=(IR)=

226,970,000

پنتاکس دوپروانه

CBT800=(IR)= ---

237,400,000

پنتاکس دوپروانه

CBT1000=(IR)= --

261,000,000

پنتاکس دوپروانه

CBT1250=(IR)= --

48,140,000

پنتاکس2 اینچ 5/1 اسب

CS150/2=(IR)=

48,840,000

پنتاکس2 اینچ 2 اسب

CS200/2=(IR)=

             79,800,000

پنتاکس3 اینچ2 اسب

CS200/3-=(IR)=

85,800,000

پنتاکس3 اینچ 3 اسب

CS300/3-=(IR)=

47,370,000

پنتاکس2 اینچ 2 اسب

CST200/2=(IR)=

58,140,000

پنتاکسارتفاع بالا -

CH160=(IR)= -

60,320,000

پنتاکس ارتفاع بالا -

CH210=(IR)= -


صفحه از