منوی محصولات


لیست قیمت پمپ لیو LEO

APSM-APM  لیست قیمت پمپ لیو LEO سری

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1*1

0.15

تک

1.5

23

1/123/000

خانگی

XQM50

1*1

0.5

تک

2.4

40

1/372/000

خانگی

APM37

1*1

0.8

تک

3

60

2/000/000

خانگی

APM60

1*1

1

تک

3

75

2/921/000

خانگی

APM75

1*1

0.5

تک

1.8

40

1/945/000

خانگی

APSM37

1*1

1

تک

3

55

2/535/000

خانگی

APSM75

 

لیست قیمت پمپ لیو LEO سری ACM-AC 

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1*1

0.5

تکفاز

5.4

23

2/921/000

پمپ بشقابی

ACM37

1*1

1

تکفاز

6

36

3/098/000

پمپ بشقابی

ACM75

1.1/4

1.5

تکفاز

7.2

40

4/346/000

پمپ بشقابی

ACM110

1.1/2

2

تکفاز

15

38

5/232/000

پمپ بشقابی

XCM25/160A

1.1/4

2

تکفاز

8.4

48

6/141/000

پمپ بشقابی

ACM150

2/2

1

تکفاز

30

14

3/953/000

پمپ بشقابی

ACM75B2

2/2

1.5

تکفاز

30

19.5

4/494/000

پمپ بشقابی

ACM110B2

2/2

2

تکفاز

30

22

4/796/000

پمپ بشقابی

ACM150B2

2/2

2

سه

30

22

4/930/000

پمپ بشقابی

AC150B2

2/2

3

تکفاز

27

31

8/980/000

پمپ بشقابی

ACM220CH2

2/2

3

سه

27

31

8/980/000

پمپ بشقابی

AC220CH2

3/3

3

تکفاز

66

17.5

8/420/000

پمپ بشقابی

ACM220B3

3/3

3

سه

66

17.5

8/420/000

پمپ بشقابی

AC220B3

3/3

4

تکفاز

71

20

9/147/000

پمپ بشقابی

ACM300B3

3/3

4

سه

71

20

9/127/000

پمپ بشقابی

AC300B3

1.1/2

1

تکفاز

14.7

17.5

3/327/000

پمپ بشقابی

XGM-1A

 

لیست قیمت پمپ لیو LEO سری 2ACM-2AC

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1*1/4

1

تکفاز

4.8

45

3/600/000

دو پروانه

2ACM75

1*1/2

1.5

تکفاز

8.4

47

5/410/000

دو پروانه

2ACM110

1*1/2

2

تکفاز

7.2

63.5

6/510/000

دو پروانه

2ACM150H

1*1/2

2

سه

7.2

63.5

6/762/000

دو پروانه

2AC150H

1*1/2

3

تکفاز

12

68

8/410/000

دو پروانه

2XCM25/160A

1*1/2

3

سه

11

65

8/000/000

دو پروانه

2AC220

1*1/2

4

تکفاز

15.5

65

11/192/000

دو پروانه

2ACM300H

1*1/2

4

سه

15.5

70

11/200/000

دو پروانه

2AC300H

1*1/2

5.5

سه

15.5

82

13/100/000

دو پروانه

2AC400H

 

لیست قیمت پمپ لیو LEO سریXHSM 

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2*2

1.5

تکفاز

16.2

15

5/750/000

خود مکش

XHSM1500

2*2

2

تکفاز

19.8

20.5

6/510/000

خود مکش

XHSM2000

 

لیست قیمت پمپ لیو LEO سری XST

 

 

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2

1.1

سه

24

22

7/360/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-125/11

2

1.5

سه

21.5

25.4

7/600/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-160/15

2

2.2

سه

25

31

7/990/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-160/22

2

3

سه

26.5

35

10/000/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-160/30

2

3

سه

27

44.2

11/570/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-200/30

2

4

سه

30

54.5

12/369/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-200/40

2

5.5

سه

24

79.5

17/290/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-250/55

2

7.5

سه

26

99.5

18/500/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 32-250/75

2*1/2

1.1

سه

36

14.7

8/410/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-125/11

2*1/2

1.5

سه

42

18.1

9/000/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-125/15

2*1/2

2.2

سه

48

24.5

9/640/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-125/22

2*1/2

3

سه

45

31.8

11/530/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40160/30

2*1/2

4

سه

48.5

38

12/270/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-160/40

2*1/2

5.5

سه

45

46

15/230/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-200/55

2*1/2

7.5

سه

48

57

16/320/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-200/75

2*1/2

9.2

سه

48

64

34/950/000

سانتریفیوژی زمینی

XST 40-250/92

2*1/2

11

سه

51

72

34/960/000

سانتریفیوژی زمینی

XST40-250/110

2*1/2

15

سه

54

84.5

38/360/000

سانتریفیوژی زمینی

XST40-250/150

 

لیست قیمت پمپ لیو LEO سری XST

 

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2/1 2

3

سه

79

20

11/300/000

سانتریفیوژی

XST 50-125/30

2/1 2

4

سه

85

24

12/000/000

سانتریفیوژی

XST 50-125/40

2/1 2

5.5

سه

85

32

14/760/000

سانتریفیوژی

XST 50-160/55

2/1 2

7.5

سه

90

40

15/680/000

سانتریفیوژی

XST 50-160/75

2/1 2

9.2

سه

84

50.5

34/000/000

سانتریفیوژی

XST 50-200/92

2/1 2

15

سه

85

68.5

38/460/000

سانتریفیوژی

XST 50-250/150

2/1 2

18.5

سه

90

77

44/000/000

سانتریفیوژی

XST 50-250/185

3

22

سه

97

86.3

52/390/000

سانتریفیوژی

XST 50-250/220

3

7.5

سه

120

27

16/200/000

سانتریفیوژی

XST 65-125/75

3

9.2

سه

126

33

33/660/000

سانتریفیوژی

XST 65-160/92

3

15

سه

139

42

36/960/000

سانتریفیوژی

XST 65-160/150

3

15

سه

110

46

38/340/000

سانتریفیوژی

XST 65-200/150

3

18.5

سه

112

53.5

43/440/000

سانتریفیوژی

XST 65-200/185

4

22

سه

141

62

51/830/000

سانتریفیوژی

XST 65-250/220

4

11

سه

200

27.3

34/630/000

سانتریفیوژی

XST 80-160/110

4

15

سه

212

32.8

37/830/000

سانتریفیوژی

XST 80-160/150

4

18.5

سه

222

39

43/440/000

سانتریفیوژی

XST 80-160/185

4

22

سه

210

48

55/650/000

سانتریفیوژی

XST 80-200/220

 

لیست قیمت پمپ لیو AMS.AMSM

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

¼1

0.5

تک

4.8

20.9

000/640/3

سانتریفیوژ استیل 304

70/0.37 AMSm

¼1

1

تک

5

30.4

000/718/4

سانتریفیوژ استیل 304

AMSm70/0.75

11/2

1.5

تک

18

19.7

000/000/5

سانتریفیوژ استیل 304

AMSm210/1.1

11/2

2

تک

18

24

000/170/6

سانتریفیوژ استیل 304

AMSm210/1.5

11/2

3

تک

18

27.5

000/890/6

سانتریفیوژ استیل 304

AMSm210/2.2

2

1.5

تک

26

15.4

000/000/5

سانتریفیوژ استیل 304

AMSm370/1.1

2

2

تک

29

19.3

000/150/6

سانتریفیوژ استیل 304

AMSm370/1.5

¼1

0.5

تک

4.8

20.9

000/830/3

سانتریفیوژ استیل 304

AMS70/0.37

¼1

1

تک

5

30.4

000/710/4

سانتریفیوژ استیل 304

AMS70/0.75

11/2

1.5

تک

18

20

000/940/4

سانتریفیوژ استیل 304

AMS210/1.1

11/2

2

تک

18

24

000/000/6

سانتریفیوژ استیل 304

AMS210/1.5

11/2

3

تک

18

28

6/730/000

سانتریفیوژ استیل 304

AMS210/2.2

2

1.5

تک

26

15.4

4/920/000

سانتریفیوژ استیل 304

AMS370/1.1

2

2

تک

26

19.3

5/000/000

سانتریفیوژ استیل 304

AMS370/1.5

 

لیست قیمت پمپ لیو LEO سری ECH

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1

0.75

تک

3.6

53

5/370/000

افقی طبقاتی

ECHm 2-60

11/4

1.1

تک

7

48

5/480/000

افقی طبقاتی

ECHm 4-50

11/4

1.1

تک

7

58

5/770/000

افقی طبقاتی

ECHm 4-60

11/2

1.5

سه

12

40

9/298/000

افقی طبقاتی

ECH 10-40

11/2

2.2

سه

12

50

10/430/000

افقی طبقاتی

ECH 10-50

2

3

سه

22

42.1

10/880/000

افقی طبقاتی

ECH 15-30

2

4

سه

22

55.5

12/520/000

افقی طبقاتی

ECH 15-40

2

4

سه

28

56.6

12/540/000

افقی طبقاتی

ECH 20-40

لیست قیمت پمپ لیو سری EDH

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2

2.2

سه

14

48.3

14/330/000

افقی طبقاتی

EDH 10-50(S.S316)

2

3

سه

28

41.6

14/570/000

افقی طبقاتی

EDH 15-30(S.S316)

2

4

سه

31

42.6

15/620/000

افقی طبقاتی

EDH 20-30(S.S316)

 

لیست قیمت پمپ لیو LEOلیست 2

 

لیست قیمت پمپ عمودی طبقاتی لیو LEO


صفحه از