منوی محصولات


لیست قیمت پمپ عمودی طبقاتی لیو LEO

لیست قیمت پمپ لیو LEOسری LVR

 

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1

1.1

سه

3.5

71

12/480/000

عمودی طبقاتی

LVR 2-8

1

1.1

سه

3.5

89

12/670/000

عمودی طبقاتی

LVR 2-10

1

1.5

سه

3.5

107

14/690/000

عمودی طبقاتی

LVR2-12

1

1.5

سه

3.5

134

16/060/000

عمودی طبقاتی

LVR 2-15

1

2.2

سه

3.5

161

17/220/000

عمودی طبقاتی

LVR 2-18

1

2.2

سه

3.5

197

18/760/000

عمودی طبقاتی

LVR 2-22

1

3

سه

3.5

232

23/000/000

عمودی طبقاتی

LVR 2-26

1

1.5

سه

4.5

107

15/790/000

عمودی طبقاتی

LVR 3-17

1

2.2

سه

4.5

146

18/790/000

عمودی طبقاتی

LVR 3-23

1

2.2

سه

4.5

170

19/650/000

عمودی طبقاتی

LVR 3-27

1

2.2

سه

4.5

182

21/370/000

عمودی طبقاتی

LVR 3-29

1

3

سه

4.5

210

22/320/000

عمودی طبقاتی

LVR 3-33

1

3

سه

4.5

228

23/300/000

عمودی طبقاتی

LVR 3-36

11/4

1.5

سه

8

74

14/720/000

عمودی طبقاتی

LVR 4-8

11/4

2.2

سه

8

96

16/230/000

عمودی طبقاتی

LVR 4-10

11/4

2.2

سه

8

114

17/230/000

عمودی طبقاتی

LVR 4-12

11/4

3

سه

8

152

20/960/000

عمودی طبقاتی

LVR 4-16

11/4

4

سه

8

183

23/100/000

عمودی طبقاتی

LVR 4-19

11/4

4

سه

8

211

26/000/000

عمودی طبقاتی

LVR 4-22

 

لیست قیمت پمپ لیو LEOسری LVR

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

2.2

سه

8.5

81

16/800/000

عمودی طبقاتی

LVR 5-12

11/4

2.2

سه

8.5

95

17/860/000

عمودی طبقاتی

LVR 5-14

11/4

2.2

سه

8.5

108

19/960/000

عمودی طبقاتی

LVR 5-16

11/4

4

سه

8.5

150

23/430/000

عمودی طبقاتی

LVR 5-22

11/4

4

سه

8.5

176

27/100/000

عمودی طبقاتی

LVR 5-26

11/4

4

سه

8.5

198

28/660/000

عمودی طبقاتی

LVR 5-29

11/2

1.5

سه

13

40

17/970/000

عمودی طبقاتی

LVR 10-4

11/2

2.2

سه

13

61

19/360/000

عمودی طبقاتی

LVR 10-6

11/2

3

سه

13

82

22/730/000

عمودی طبقاتی

LVR 10-8

11/2

4

سه

13

102

24/270/000

عمودی طبقاتی

LVR10-10

11/2

4

سه

13

122

25/320/000

عمودی طبقاتی

LVR 10-12

11/2

5.5

سه

13

163

34/820/000

عمودی طبقاتی

LVR 10-16

11/2

7.5

سه

13

226

39/140/000

عمودی طبقاتی

LVR 10-22

2

7.5

سه

23.5

112

36/420/000

عمودی طبقاتی

LVR 15-8

2

11

سه

23.5

168

48/100/000

عمودی طبقاتی

LVR 15-12

2

15

سه

23.5

237

57/290/000

عمودی طبقاتی

LVR15-17

لیست قیمت پمپ لیو LEOسری LVS

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

1.1

سه

2.4

103

17/500/000

عمودی طبقاتی

LVS1-17

11/4

1.1

سه

2.4

115

18/000/000

عمودی طبقاتی

LVS1-19

11/4

1.1

سه

2.4

137

19/360/000

عمودی طبقاتی

LVS1-23

11/4

1.5

سه

2.4

153

21/330/000

عمودی طبقاتی

LVS1-25

11/4

1.5

سه

2.4

182

22/880/000

عمودی طبقاتی

LVS1-30

11/4

2.2

سه

2.4

221

24/640/000

عمودی طبقاتی

LVS1-36

11/4

2.2

سه

4.5

146

21/680/000

عمودی طبقاتی

LVS3-23

11/4

2.2

سه

4.5

170

22/640/000

عمودی طبقاتی

LVS3-27

11/4

3

سه

4.5

197

25/300/000

عمودی طبقاتی

LVS3-31

11/4

3

سه

4.5

228

26/270/000

عمودی طبقاتی

LVS3-36

11/4

4

سه

8

211

27/340/000

عمودی طبقاتی

LVS4-22

11/4

2.2

سه

8.5

108

20/800/000

عمودی طبقاتی

LVS5-16

11/4

4

سه

8.5

150

27/500/000

عمودی طبقاتی

LVS5-22

11/4

4

سه

8.5

176

30/000/000

عمودی طبقاتی

LVS5-26

11/4

4

سه

8.5

198

31/740/000

عمودی طبقاتی

LVS5-29

11/2

2.2

سه

13

51

23/560/000

عمودی طبقاتی

LVS10-5

11/2

4

سه

13

122

30/000/000

عمودی طبقاتی

LVS10-12

11/2

7.5

سه

13

185

40/520/000

عمودی طبقاتی

LVS10-18

11/2

7.5

سه

13

206

41/500/000

عمودی طبقاتی

LVS 10-20

11/2

7.5

سه

13

226

42/500/000

عمودی طبقاتی

LVS10-22

2

11

سه

23.5

194

54/780/000

عمودی طبقاتی

LVS15-14

2

15

سه

23.5

237

60/840/000

عمودی طبقاتی

LVS15-17

2

15

سه

29

204

59/680/000

عمودی طبقاتی

LVS20-14

2

18.5

سه

29

249

68/300/000

عمودی طبقاتی

LVS20-17

21/2

18.5

سه

40

190

91/760/000

عمودی طبقاتی

LVS32-10

21/2

22

سه

40

227

106/500/000

عمودی طبقاتی

LVS32-12

 

لیست قیمت پمپ لیو LEOسری LVS

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

1.5

سه

2.4

153

26/140/000

عمودی طبقاتی

LVB1-25

11/4

1.5

سه

2.4

165

26/800/000

عمودی طبقاتی

LVB1-27

11/4

2.2

سه

2.4

203

29/700/000

عمودی طبقاتی

LVB1-33

11/4

2.2

سه

4.5

146

26/800/000

عمودی طبقاتی

LVB3-23

11/4

3

سه

4.5

210

32/900/000

عمودی طبقاتی

LVB3-33

11/4

4

سه

8.5

150

34/820/000

عمودی طبقاتی

LVB5-22

11/4

4

سه

8.5

198

39/790/000

عمودی طبقاتی

LVB5-29

11/2

7.5

سه

13

206

52/800/000

عمودی طبقاتی

LVB10-20

11/2

7.5

سه

13

226

54/400/000

عمودی طبقاتی

LVB10-22

2

11

سه

23.5

194

65/900/000

عمودی طبقاتی

LVB15-14

2

15

سه

23.5

237

73/500/000

عمودی طبقاتی

LVB15-17

2

15

سه

29

204

79/800/000

عمودی طبقاتی

LVB20-14

2

18.5

سه

29

249

83/900/000

عمودی طبقاتی

LVB20-17

21/2

22

سه

40

227

132/480/000

عمودی طبقاتی

LVB32-12

 

لیست قیمت پمپ لیو LEOسری EVP

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1/1

1.5

سه

4.3

94

6/000/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP2-8

1/1

1.5

سه

6

74

5/840/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP4-6

1/1

2.2

سه

6

98

6/460/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP4-8

11/4

2.2

سه

10

58

6/640/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6-6

11/4

3

سه

10

68

8/700/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6-7

11/4

3

سه

10

78

8/930/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6-8

11/2

1.8

سه

10

64

6/560/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6H-5

11/2

2.2

سه

10

76

6/830/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6H-6

11/2

3

سه

10

103

10/190/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6H-8

11/2

4

سه

10

130

11/160/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP6H-10

11/2

3

سه

16

56

9/550/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP10H-3

11/2

4

سه

16

75

10/340/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP10H-4

11/2

5.5

سه

16

93

12/800/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP10H-5

11/2

5.5

سه

16

113

13/000/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP10H-6

11/2

7.5

سه

16

150

14/340/000

پمپ عمودی طبقاتی

EVP10H-8

لیست قیمت پمپ لیو LEO

لیست قیمت پمپ لیو LEO لیست2


صفحه از