منوی محصولات


لیست قیمت پمپ لیو LEO لیست2

لیست قیمت پمپ لیو سری XKS

.

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

250

تک

6.5

6

1/320/000

کفکش پلاستیکی

XKS-250P

11/4

500

تک

10

8

1/730/000

کفکش پلاستیکی

XKS-500P

11/2

750

تک

12.5

9

1/790/000

کفکش پلاستیکی

XKS-750P

11/4

250

تک

6.5

5.5

1/900/000

کفکش پلاستیکی

XKS-250S

11/4

500

تک

10

8

2/240/000

کفکش پلاستیکی

XKS-500S

11/4

750

تک

11

9

2/400/000

کفکش پلاستیکی

XKS-750S

1

900

تک

6

36

3/890/000

کفکش پلاستیکی

XKS-900S

1

1100

تک

6

48

4/450/000

کفکش پلاستیکی

XKS-1100S

1

1300

تک

7

51

5/103/000

کفکش پلاستیکی

XKS-1300S

 

لیست قیمت پمپ لیو سریXQS

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1

0.55

تک

4.5

27

5/270/000

کفکش

XQS4.5-27/2-0.55I

11/4

1.1

تک

15

20

5/800/000

کفکش

XQS15-20/1.1I

11/4

1.5

تک

13

34

6/000/000

کفکش

XQS13-34/1.5I

2

1.1

تک

15

30

5/230/000

کفکش

XQS15-30/2-1.1I

2

1.5

تک

14.5

42

6/400/000

کفکش

XQS14.5-42/3-1.5I

لیست قیمت پمپ لیو سریQDX

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1

0.25

تک

7

12

2/430/000

کفکش

QDX1.5-12-0.25A

1

0.37

تک

7.5

16

2/550/000

کفکش

QDX1.5-15-0.37A

1

0.55

تک

12

19.2

3/000/000

کفکش

QDX3-18-0.55A

1

0.75

تک

10.5

32.5

3/300/000

کفکش

QDX1.5-32-0.75A

11/2

0.75

تک

16.5

19.5

3/280/000

کفکش

QDX6-18-075A

2

0.55

تک

16.5

15.3

3/113/000

کفکش

QDX10-10-0.55A

2

1.1

تک

16.5

25.8

4/340/000

کفکش

QDX10-18-1.1A

2

0.75

تک

28.5

11

3/340/000

کفکش

QDX15-10-0.75A

21/2

1.1

تک

30

15

4/220/000

کفکش

QDX15-14-1.1A

لیست قیمت پمپ لیو سری KBZ

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2

3.7

سه

29

34

19/500/000

کفکش

KBZ 23.7

3

2.2

سه

50

21

12/900/000

کفکش

KBZ32.2

3

3.7

سه

55

29

19/880/000

کفکش

KBZ33.7

3

5.5

سه

70

32

25/800/000

کفکش

KBZ35.5

4

5.5

سه

105

23

27/000/000

کفکش

KBZ45.5

4

7.5

سه

84

40

34/350/000

کفکش

KBZ47.5

4

15

سه

86.4

56

56/420/000

کفکش

KBZ415

6

15

سه

156

40

56/900/000

کفکش

KBZ615

لیست قیمت پمپ لیو سریXR-XRS

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/2

2

تک

180

84

8/380/000

پمپ شناور

4XRM 8/12-1.5

2

2

تک

240

62

7/960/000

پمپ شناور

4XRM10/10-1.5

2

3

تک

240

86

9/870/000

پمپ شناور

4XRM10/14-2.2

2

4

سه

270

96

11/750/000

پمپ شناور

4XR12/16-3

2

5.5

سه

180

150

22/800/000

پمپ شناور تمام اسیل

4XRS8/24-4

2

5.5

سه

270

121

13/900/000

پمپ شناور

4XR12/20-4

2

7.5

سه

180

210

29/570/000

پمپ شناور

4XRS8/36-5.5

لیست قیمت پمپ لیو سریXKP

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/2

350

تک

8

8.4

2/600/000

پمپ استخری

XKP 350-2

2/2

800

تک

18

10.8

4/000/000

پمپ استخری

XKP 804

2/2

1100

تک

22.5

14.8

4/260/000

پمپ استخری

XKP 1104

2/2

1600

تک

27

16.8

5/000/000

پمپ استخری

XKP1604

2/2

2200

تک

30

17.8

5/640/000

پمپ استخری

XKP 2204

لیست قیمت پمپ لیو سریLGP

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1*1

1.6

6

35

3/960/000

موتور پمپ بنزینی

LGP10

11/2

1.6

14.5

35

4/100/000

موتور پمپ بنزینی

LGP15

2*2

5.5

30

30

6/200/000

موتور پمپ بنزینی

LGP20-A

2*2

6.5

30

55

6/800/000

موتور پمپ بنزینی

LGP20-H

2*2

6.5

20

80

7/160/000

موتور پمپ بنزینی

LGP20-2H

3*3

6.5

60

30

6/700/000

موتور پمپ بنزینی

LGP30-A

لیست قیمت پمپ لیو سریLD

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

اسب بخار

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2*2

4

25

18

13/590/000

موتور پمپ دیزلی

LDP20

3*3

4

47

18

13/995/000

موتور پمپ دیزلی

LDP30

لیست قیمت پمپ لیو سریXSP

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

0.25

تک

9

7.5

2/640/000

لجن کش

XSP-7.5/0.251

11/2

1.5

تک

16.2

22

6/380/000

لجن کش

XSP16.2-22/1.5I

2

1.1

تک

20

9

5/440/000

لجن کش

XSP20-9/1.1I

2

0.75

تک

18

12

4/350/000

لجن کش

XSP18-12/0.75I

2

1.3

تک

18.5

12

6/077/000

لجن کش

XSP18-12/1.3ID

21/2

2.2

تک

42

17

8/780/000

لجن کش

XSP42-17/2.2I

11/4

0.25

تک

9

7.5

5/760/000

لجن کش

XSP9-7.5/0.25S

11/2

1.5

تک

16.2

22

12/490/000

لجن کش

XSP16.2-22/1.5S

2

0.75

تک

18

12

11/430/000

لجن کش

XSP18-12/0.75S

لیست قیمت پمپ لیو سری WQ

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2

2.2

سه

38

23

10/000/000

لجن کش

50WQ15-20-2.2

2

3

سه

47

29

11/980/000

لجن کش

50WQ15-26-3

2

5.5

سه

50

43

20/000/000

لجن کش

50WQ15-40-5.5

21/2

2.2

سه

44

22

10/200/000

لجن کش

65WQ25-17-2.2

21/2

3

سه

55

26

12/260/000

لجن کش

65WQ25-22-3

21/2

4

سه

55

32

15/620/000

لجن کش

65WQ25-28-4

3

3

سه

72

21

12/300/000

لجن کش

80WQ40-13-3

3

4

سه

80

24

15/800/000

لجن کش

80WQ40-18-4

3

5.5

سه

47

37

20/100/000

لجن کش

80WQ30-30-5.5

4

5.5

سه

108

25

20/415/000

لجن کش

100WQ65-15-5.5

4

7.5

سه

90

31

27/300/000

لجن کش

100WQ45-22-7.5

4

15

سه

190

32

60/000/000

لجن کش

100WQ100-30-15(4P)

لیست قیمت پمپ لیو سریLRP

خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/2

85/60/40

تک

40/32/23

4.5/3.8/2.5

1/540/000

پمپ سیرکولاتور

LRP15-50/130

11/2

96/69/45

تک

40/32/23

5.5/4.5/2.8

1/540/000

پمپ سیرکولاتور

LRP15-60/130

1/1

74/54/34

تک

55/42/30

4.0/3.3/2.3

1/540/000

پمپ سیرکولاتور

LRP25-40/180

1/1

96/69/45

تک

58/43/28

5.5/4.5/2.8

1/540/000

پمپ سیرکولاتور

LRP25-60/130

1/1

96/65/45

تک

66/47/32

5.5/4.5/2.8

1/540/000

پمپ سیرکولاتور

LRP25-60/180

1/1

200/190/160

تک

120/100/60

7.1/6.5/5.5

2/280/000

پمپ سیرکولاتور

LRP25-80/180

1/1

270/245/160

تک

67/38/22.5

11.5/10/6.3

2/400/000

پمپ سیرکولاتور

LRP25-120/180

11/4

96/69/45

تک

66/47/32

5.5/4.5/2.8

1/640/000

پمپ سیرکولاتور

LRP32-60/180

11/4

270/245/160

تک

167/100/60

7.3/6.7/5.4

2/460/000

پمپ سیرکولاتور

LRP32-80/180

2/2

270/245/160

تک

170/113/65

7.3/6.7/5.4

2/540/000

پمپ سیرکولاتور

LRP36-80F/200

2/2

270/245/160

تک

170/113/65

7.3/6.7/5.4

2/880/000

پمپ سیرکولاتور

LRP40-80F/250

 

لیست قیمت پمپ عمودی طبقاتی لیو LEO

لیست قیمت پمپ لیو LEO


صفحه از